Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības domes 2024.gada 15. maija lēmumu Nr. 3233 “Par zemes vienības “Liedes”, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, apstiprināšanu  un saistošo noteikumu “Zemes vienības “Liedes”, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu” (protokols Nr.94/2024, 7.§) ir apstiprināts zemes vienības “Liedes”, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, teritorijas lokālplānojums, ar kuru groza teritorijas plānojumu un izdoti saistošie noteikumi “Zemes vienības “Liedes”, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Lokālplānojuma zemes vienībai “Liedes”, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā materiāli un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādātais vides pārskats pieejams ģeotelpiskās informācijas portālā GeoLatvija: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_29899

Informatīvais ziņojums par lokālplānojuma zemes vienībai “Liedes”, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu, kurā norādīta arī informācija par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai, pieejams Ropažu novada  interneta vietnē: https://www.ropazi.lv/lv/jaunums/pazinojums-par-lokalplanojuma-zemes-vienibai-liedesapstiprinasanu

Vides pārraudzības valsts biroja 2024.gada 17.janvāra atzinums Nr.4-03/2/2024 “Par lokālplānojuma zemes vienībai “Liedes” (kadastra apzīmējums 8096 002 0046) Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā Vides pārskatu pieejams Vides pārraudzības valsts biroja interneta vietnē https://www.vpvb.gov.lv/lv/atzinumi

Plānošanas dokumenta un vides pārskata izstrādātājs ir SIA “Grupa93” (Torņa iela 4, IIC-202, Rīga, LV-1050, e-pasts: info@g93.lv, tālr. 27373939, www.grupa93.lv).