Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: Gumijas un plastmasas polimēru (atkritumu) pārstrādes iecirkņa uzstādīšana, naftas produktu atkritumu pārstrādes / reģenerācijas apjoma palielināšana un izmaiņas pārstrādes tehnoloģijā, izmaiņas esošajā darbībā saistībā ar sortimenta, apjomu un citas izmaiņas Liepājas valstspilsētā.

Paredzētās darbības vieta: Pulvera iela 33, Liepāja, LV-3405 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 17000100010).

Ierosinātājs: LSEZ SIA “DG TERMINĀLS” (reģ. Nr. 40003522112, jur. adrese: Pulvera iela 33, Liepāja, LV-3405).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 29. novembrī ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/33 piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru LSEZ SIA “DG TERMINĀLS” ierosinātajai darbībai un 2022. gada 7. martā izsniedza ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr. 5-03/4/2022 ziņojuma sagatavošanai

Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums un datums, kad ziņojums (arī aktualizētā ziņojuma versija) iesniegts Birojā:

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums “Gumijas un plastmasas polimēru (atkritumu) pārstrādes iecirkņa uzstādīšana, naftas produktu atkritumu pārstrādes / reģenerācijas apjoma palielināšana un izmaiņas pārstrādes tehnoloģijā, izmaiņas esošajā darbībā saistībā ar sortimenta, apjomu un citas izmaiņas LSEZ SIA “DG TERMINĀLS” darbībā Liepājas valstspilsētā” sagatavots 2023. gada februārī, aktualizētais ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas sagatavots 2023. gada martā un iesniegts Birojā 27.03.23.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “aktualitātes”.