Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums tika publicēts 2023. gada 27. janvārī Liepājas un Dienvidkurzemes laikrakstā “Kurzemes Vārds” Nr. 21 (9356).

Paredzētās darbības nosaukums: Gumijas un plastmasas polimēru (atkritumu) pārstrādes iecirkņa uzstādīšana, naftas produktu atkritumu pārstrādes / reģenerācijas apjoma palielināšana un izmaiņas pārstrādes tehnoloģijā, izmaiņas esošajā darbībā saistībā ar sortimenta, apjomu un citas izmaiņas Liepājas valstspilsētā.

Ierosinātājs: LSEZ SIA “DG TERMINĀLS” (reģ. Nr. 40003522112, jur. adrese: Pulvera iela 33, Liepāja, LV-3405).

Paredzētās darbības vieta: Pulvera iela 33, Liepāja, LV-3405 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 17000100010).

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa veikšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 29. novembra lēmums Nr. 5-02/33.

Ziņojuma sagatavotājs: Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavoja SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu: sabiedriskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 6. līdz 17. februārim. Sagatavotais ziņojums sākot ar 1. februāri būs pieejams:

  • Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā (adrese: Rožu iela 6, Liepāja), darba laikā;
  • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”.

Informācija par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi: Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskā apspriešanas sanāksme norisināsies neklātienes formā (attālināti) 2023. gada 7. februārī plkst. 17.00. Saite uz virtuālo sanāksmes telpu, kā arī pievienošanās instrukcija tiks publicēta SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes. Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts tīmekļa vietnē www.environment.lv. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par paredzēto darbību vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos līdz 2023. gada 17. februārim nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi terminalis@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas šajā laikā tiks saņemti, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Informatīvā klātienes sanāksme: Paredzētās darbības ierosinātājs aicina iedzīvotājus uz klātienes tikšanos 2023. gada 8. februārī plkst. 17.00. Sanāksme norisināsies SIA “Liepājas kafijas fabrika” 1.stāva sēžu zālē, Grīzupes ielā 2, Liepājā. Sanāksmes laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un paredzēto darbību.

Sabiedriskās apriešanas sanāksme un informatīvā klātienes sanāksme tiks protokolēta, saņemtie jautājumi un atbildes par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu tiks apkopoti aktualizētajā ziņojuma redakcijā.

Rakstisku priekšlikumu iesniegšana: Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par ziņojumu līdz 2023. gada 26. februārim aicinām iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: pasts@vpvb.gov.lv   tīmekļa vietnes adrese www.vpvb.gov.lv).