Klimata un enerģētikas ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informē Vides pārraudzības valsts biroju par nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumenta "Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030. gadam" (turpmāk – Plāns) aktualizāciju. 

Plāns ir politikas plānošanas dokuments, ar kuru tiek noteikti Latvijas mērķi un to izpildes pasākumi šādā nozarēs vai darbībās – siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums un oglekļa dioksīda piesaistes palielinājums, atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielinājums, energoefektivitātes uzlabošana, enerģētiskās drošības nodrošināšana, enerģijas tirgu infrastruktūras uzturēšana un uzlabošana, kā arī inovāciju, pētniecības un konkurētspējas uzlabošana.

Plāns ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra rīkojumu Nr. 46 “Par Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021.–2030. gadam”.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra regulā (ES) Nr. 2018/1999 ar enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un (EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 (Regula 2018/1999)14. pants noteic pienākumu dalībvalstīm aktualizēt Plānus.

Aktualizētā Plāna projektā ir pārskatīti spēkā esošā Plānā noteiktie mērķi un noteikti papildus jauni mērķi, kas izriet no Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Plāna izstrādātājs ir Klimata un enerģētikas ministrija.