Ogres novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) informē, ka saskaņā ar Pašvaldības domes 2022.gada 24.novembra lēmumu “Par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam 2.1.redakcijas,  Ogres novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam 2.1. redakcijas un Vides pārskata apstiprināšanu” apstiprināta Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2037.gadam (turpmāk – Stratēģija) 2.1. redakcija, Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam (turpmāk – Attīstības programma) 2.1. redakcija un Vides pārskata 2.1. redakcija.

Stratēģiju un Attīstības programmu izstrādāja SIA “Ķemers Business and Law Company”, tīmekļa vietne: https://kblc.lv/, tālr. 29285297.

Vides pārskatu izstrādāja SIA “Firma L4”, tīmekļa vietne: www.l4.lv,  tālr. 29545377.

Ar Pašvaldības domes lēmumu un apstiprinātajiem dokumentiem iespējams iepazīties Pašvaldības tīmekļa vietnes www.ogresnovads.lv sadaļā “Attīstības plānošana” un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/ (Stratēģija, Attīstības programma).

Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 27.punktu sagatavotais informatīvais  ziņojums pieejams Pašvaldības tīmekļa vietnes www.ogresnovads.lv sadaļā “Attīstības plānošana”.