Ietekmes uz vidi novērtējums

Publicēts Ikšķiles novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Ikšķiles vēstis" 2018.gada 12.oktobra numurā Nr. 10 (294)

Paziņojums

par paredzētās darbības - Derīgo izrakteņu ieguve atradnē „Granāti” Ikšķiles novadā, Tīnūžu pagastā, ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Pamatojoties uz Valsts Vides dienesta Lielrīgas RVP veikto sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu Nr.RI17SI0046, kas ietver lēmumu par Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu un Vides pārraudzības valsts biroja 2017.gada 30.maija vēstuli Nr.8-01/617 tiek uzsākta sākotnējā sabiedriskā apspriešana:

SIA „Granāti Pluss”, Reģistrācijas Nr. 40103940438 Juridiskā adrese Juglas iela 49–52, Rīga, LV-1064, paredzētajai darbībai

Derīgo izrakteņu (dolomīts un smilts) ieguve un dolomīta šķembu un maisījumu ražošana dolomīta un smilts atradnē „Granāti”

Paredzētās darbības vieta atrodas nekustamajā īpašuma „Granāti” (kadastra Nr. 7494 008 0046) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 7494 008 0068, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme, notiks 2018.gada 29. oktobrī plkst.18.00, Ikšķiles novada domes 3.stāva sēžu zālē, Peldu ielā 22, Ikšķiles pilsēta, Ikšķiles novads.

Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties 30 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas:

· Ikšķiles novada domes 2.stāva foajē, Peldu ielā 22, Ikšķiles pilsēta, Ikšķiles novads, darba dienās, darba laikā;

· Interneta vietnē https://www.failiem.lv/u/gjef7t66

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt 30 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas:

· SIA „Granāti Pluss”, adrese Juglas iela 49–52, Rīga, LV-1064, E-pasts: t.augustans@gmail.com, tālrunis:29545377

· Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv)