--

Reģionālās attīstībās un pašvaldību lietu ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” prasībām, nodod sabiedriskai apspriešanai Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādņu 2011.–2017.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata (turpmāk-Vides pārskats) projektu.

Dokumenta nosaukums: Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.–2017.gadam.

Izstrādātājs: Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Lāčplēša iela 27, Rīga, LV-1011, tālr: +371 67770484, Fakss: +371 67770479, E-pasts: pasts@raplm.gov.lv .

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: reģionālā politika.

Plānošanas dokumenta īstenošanas termiņš: 7 gadi.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Piekrastes pašvaldības.

Iepazīties ar Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādņu 2011.–2017.gadam un Vides pārskata projektiem iespējams no 29.04.2010. līdz 07.06.2010. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas mājas lapā internetā http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=2515 un Reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministrijas Telpiskās plānošanas departamentā, Rīgā, Lāčplēša ielā 27, 406.kabinetā (darba dienās no 10.00 līdz 16.00 ar pārtraukumu no 12.00 līdz 13.00). Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt, sūtot pa pastu uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Lāčplēša ielā 27, Rīgā, LV-1011, vai uz elektronisko pastu inguna.marcena@raplm.gov.lv.