Zemkopības ministrijas paziņojums par politikas plānošanas dokumenta “Latvijas kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 2023. – 2027. gadam” pieņemšanu

 

2022. gada 11. novembrī ir pieņemts Eiropas Komisijas īstenošanas lēmums, ar kuru apstiprina Latvijas 2023.–2027. gada KLP stratēģisko plānu attiecībā uz Savienības atbalstu, ko finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (CCI: 2023LV06AFSP001).

Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu 2023. – 2027. gadam izstrādāja Zemkopības ministrija, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, www.zm.gov.lv .

Informācija par Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu 2023. – 2027. gadam ir pieejama Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē:

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/klp-2023-2027?nid=3118#jump

Informatīvais ziņojums par plānošanas dokumentu “Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 2023. – 2027. gadam” un Vides pārskats pieejams: https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/klp-2023-2027/strategiskais-ietekmes-uz-vidi-novertejums?nid=3129#jump