Rēzeknes novada dome 2023. gada 2. novembra sēdē pieņēma lēmumu Nr.1223 „Par Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.22, 2.§).

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir Rēzeknes novada teritorijas plānojuma detalizēšana, radot priekšnoteikumus Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas ilgtspējīgai izmantošanai un pievilcīgas dzīves vides veidošanai ciema vidē, paredzot transporta infrastruktūras attīstību un tehniskās infrastruktūras sakārtošanu.

Lokālplānojuma 1. redakcijas un vides pārskata projekta publiskā apspriešana notiks no 16.11.2023. līdz 15.12.2023.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023. gada 12. decembrī plkst. 17:00, Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes lielajā zālē, Atbrīvošanas alejā 95a, Rēzeknē.

Ar lokālplānojuma 1. redakciju un vides pārskata projektu var iepazīties Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20293, Rēzeknes novada mājaslapā: www.rezeknesnovads.lv sadaļā “Attīstības plānošanas dokumenti” un izdrukas veidā Rēzeknes novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē, Atbrīvošanas alejā 95a, 17. kabinetā darba dienās no 8.00 līdz 11.45 un no 12.15 līdz 16.30.

Priekšlikumus un atsauksmes par publiskajai apspriešanai nodotajiem dokumentiem rakstiskā veidā var iesniegt Rēzeknes novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē, 17. kabinetā, Atbrīvošanas alejā 95a, Rēzeknē un Maltas apvienības pārvaldes Ozolaines pagastā, “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā. Elektroniski priekšlikumi nosūtāmi uz e-pasta adresi: info@rezeknesnovads.lv vai Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20293 sadaļā “Iesniegt priekšlikumu” līdz 15.12.2023.

Papildus informāciju par lokālplānojuma 1. redakcijas risinājumiem var iegūt sazinoties telefoniski vai e-pastā ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju - Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Tatjanu Kārklinieci, e-pasts: tatjana.karkliniece@rezeknesnovads.lv, tālr. 64607205.

Lokālplānojuma 1. redakcijas un vides pārskata izstrādātājs ir SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b-501, Rīga, LV-1045, tālr.67320809, e-pasts: birojs@rp.lv, www.rp.lv