15.12.2021. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1091 “Par Rīgas teritorijas plānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 15.12.2021. saistošie noteikumi Nr.103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 03.08.2012. vēstuli Nr.7-01-1022 plānošanas dokumentam ir sagatavots Stratēģiskā ietekmes uz vides novērtējuma vides pārskats.

Rīgas teritorijas plānojuma izstrādātājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu ielā, 4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67012947, pad@riga.lv, www.rdpad.lv.

Stratēģiskā ietekmes uz vides novērtējuma vides pārskata izstrādātājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, Vīlandes ielā 3–6, Rīgā, LV-1010, tālrunis 67242411, elle@environment.lv, www.environment.lv.

Ar apstiprināto Rīgas teritorijas plānojumu, Stratēģiskā ietekmes uz vides novērtējuma vides pārskatu un informatīvo ziņojumu par Rīgas teritorijas plānojumu, kā arī atzinumu par vides pārskatu un informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv