Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība: atkritumu  (bīstamo un atkritumu, kuri nesatur bīstamas vielas) pārstrādei gazifikācijas iekārtā “Gardenes bīstamo atkritumu novietnē”.

Paredzētās darbības ierosinātāja ir A/S BAO Reģ. Nr. 40003320069, juridiskā adrese: Celtnieku iela 3A, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, elektroniskā pasta adrese: bao@bao.lv.

Paredzētā darbība plānota zemes īpašumā “Gardenes bīstamo atkritumu novietne”, Auru pagasts, Dobeles novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 4646 001 0005.

Vides pārraudzības valsts birojs 20.05.2024 ir pieņēmis Lēmumu Nr. 5-02-1/28/2024 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu paredzētajai darbībai atkritumu (bīstamo un atkritumu, kuri nesatur bīstamas vielas) pārstrāde gazifikācijas iekārtā.

Paredzētās darbības apraksts: Paredzētā darbība ietver atkritumu gazifikāciju gazifikācijas iekārtā iegūstot sintēzes gāzi, kuru sadedzinot paredzēts ražot elektroenerģiju.

Pārstrādes iekārtās gazifikācijai paredzētais materiāla daudzums ir 12 000 t/gadā, gazifikācijas rezultātā veidosies sintēzes gāze – aplēstais apjoms gadā ~ 9000 t, kā arī gazifikācijas atkritumi - ap 1900 t/gadā.

No atkritumiem iegūtā kurināmā gazifikācijas iekārtas tehniskie parametri:

  1. Gazificējamo materiālu patēriņš – 2050 kg/st;
  2. Elektroenerģijas ģenerācijas jauda – 2,5 MW;
  3. Siltumenerģijas ģenerācijas jauda – 3,8 MW;

Klātienes un tiešsaistes videokonference notiks 2024. gada 03. jūlijā plkst. 17:00 (tiešsaistes pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv 1. jūlijā).

Klātienes sabiedriskā apspriešana notiks 2024. gada 03. jūlijā plkst. 17:00 Dobeles novada Auru pagasta Gardenē, Gardenes pamatskolā,  Priežu ielā 21 . Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv , kā arī Dobeles novada pašvaldībā.

Laika posmā no 2024. gada 25. jūnija līdz 2. jūlijam par paredzēto darbību interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz e-pasta adresi: maris.bremss@geoconsultants.lv

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 12. jūlijam.

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu publicēts 2024. gada 13. jūnija Dobeles novada informatīvajā izdevumā “Dobeles novada ziņas” (Nr. 6 (32)).