Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Publicēts 24.11.2023 laikrakstā “Aizkraukles novada vēstis” 10 (380)

Vides pārraudzības valsts birojs 2023. gada 14. septembrī ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02-1/24/2023 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai – Nolietoto dzelzceļa koka gulšņu un citu atkritumu pārstrādei Aizkraukles novada Vietalvas pagastā.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Taka M”, reģistrācijas numurs  40003258032, juridiskā adrese: Brīvības iela 103 - 36, Rīga, LV-1001.

Nolietotu dzelzceļa koka gulšņu (kods 170204, bīstami atkritumi) un citu atkritumu pārstrāde plānota gazifikācijas iekārtā ar projektēto siltuma jaudu līdz 4 MW, uzstādot attiecīgas iekārtas SIA “Taka M” ražošanas teritorijā “Vesetkalns”, Vietalvas pagastā Aizkraukles novadā nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 3292 013 0019.  

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešanas process notiks neklātienes formā (attālināti) no 2023. gada 27. novembra līdz 19. decembrim.

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti ZOOM platformā 2023. gada 11. decembrī plkst. 17:00. Tīmekļa saite un pievienošanās instrukciju tiks publicētas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv.

Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par plānoto darbību vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos līdz 2023. gada 18. decembrim nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi takam@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas šajā laikā tiks saņemti, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību, sākot ar 2023. gada 27. novembra, var iepazīties:

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi lūdzam sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz 2023. gada 19. decembrim.