Paziņojums publicēts 2024. gada 31. maija laikrakstos "Saldus Zeme" un laikrakstā “Kurzemnieks”.

 

Paredzētās darbības nosaukums: vēja elektrostaciju parka “Kurzeme” un tā saistītās infrastruktūras būvniecība.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Sunly Land Solar 2”, reģistrācijas Nr. 40203403221, juridiskā adrese: Biroju iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-1053, elektroniskā adrese: info@sunly.lv .

Paredzētās darbības iespējamās norises vietas: Saldus novada Zirņu un Pampāļu pagastos un Kuldīgas novada Skrundas pagastā. Informācija par izpētes teritorijā iekļautajiem īpašumiem pieejama iesniegumā Vides pārraudzības valsts birojam.

Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts birojs 2024. gada 13. martā ir pieņēmis Nr. 5-02-1/12/2024 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.

Paredzētās darbības apraksts: SIA “Sunly Land Solar 2 ir iecerējusi, izvietojot līdz 32 vēja elektrostacijām, kuru kopējā jauda varētu sasniegt ~ 224 MW vai vairāk. Plānoto vēja elektrostaciju precīzs novietojums un kopējais skaits tiks noteikts ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, pamatojoties uz ekspertu vērtējumu par paredzētās darbības ietekmi uz vidi. Lai nodrošinātu saražotās elektroenerģijas nodošanu kopējā tīklā, tiks izbūvēta jauna apakšstacija un elektropārvades kabeļu līnija, kas pieslēgsies esošai 330 kV līnijai. Plānoto pievedceļu, kā arī citu infrastruktūras objektu izvietojums un tehniskie raksturlielumi tiks noteikti ietekmes uz vidi procesa laikā.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana tiks uzsākta 2024. gada 31. maijā un noslēgsies 2024. gada 20. jūnijā.  Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību, sākot ar 2024. gada 31. maiju, var iepazīties:

 • Saldus novadā:  
  • Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Striķu ielā 3,  Saldū;
  • Zirņu pagasta pārvaldē,  ‘’Pagastnams’’, Zirņos, Zirņu pagasts, Saldus novads;
  • Pampāļu pagasta pārvaldē - Rūpniecības 1a, Pampāļi, Pampāļu pagasts, Saldus novadā;
  • Saldus novada Zirņu pagasta bibliotēkā - Skolas ielā 4, Zirņi, Zirņu pagasts, Saldus novads;
  • Saldus novada Pampāļu pagasta bibliotēkā - "Pumpuriņi", Pampāļi, Pampāļu pagasts,  Saldus novads;
 • Kuldīgas novadā:
  • Kuldīgas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301;
  • Skrundas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Raiņa ielā 11, Skrundā.
 • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē https://environment.lv/ sadaļā “Aktualitātes”, skat. zemāk.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas klātienes sanāksmes notiks:

      1) 2024. gada 11. jūnijā plkst. 18:00 Zirņu pamatskolā, Zirņu pagasts, Saldus novads;

      2) 2024. gada 12. jūnijā plkst. 18:00 Skrundas kultūras namā; Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas pilsēta, Kuldīgas novads.

Sanāksmēm varēs pieslēgties arī tiešsaistē un sanāksmju saites tiks publicētas 11. jūnijā  vietnē https://environment.lv/ sadaļā “Aktualitātes”.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi lūdzam sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lvwww.vpvb.gov.lvlīdz 2024. gada 20. jūnijam.