Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: SIA “Baltic Pork” cūku audzēšanas kompleksa “Rukši” pārbūve Lauberes pagastā, Ogres novadā

Paredzētās darbības vieta: cūku audzēšanas komplekss “Rukši”, Lauberes pagasts, Ogres novads (īpašuma kadastra Nr. 7460 002 0119)

Ierosinātājs: SIA “Baltic Pork” (Reģ. Nr. 40003486540, adrese: “Krastmalas”, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154, tālr. 26669625)

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs 2019. gada 12. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 5-02/12 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA “Baltic Pork” ierosinātajai darbībai un 2020. gada 7. maijā izsniedza ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr. 5-03/6 ziņojuma sagatavošanai.

Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums un datums, kad ziņojums (arī aktualizētā ziņojuma versija) iesniegts birojā: Ziņojums “SIA “Baltic Pork” cūku audzēšanas kompleksa “Rukši” pārbūve” sagatavots 2021. gada augustā, aktualizētais ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas sagatavots 2022. gada janvārī (1. redakcija iesniegta birojā 21.01.2022.; 2. redakcija – 12.05.2022.)

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “aktualitātes”

Cūku audzēšanas kompleksa “Rukši” pārbūve Lauberes pagastā Ogres novadā (SIA "Baltic pork")