Paziņojums publicēts 2022.gada 7. oktobrī  laikrakstā "Saldus Zeme". 

 

Paredzētā darbība: vēja elektrostaciju parka ‘’CVE’’ izbūve

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “CVE” (reģ. Nr. 42103097282, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 28 - 8, Rīga, LV-1011).

Paredzētās darbība vieta: Saldus novada - Blīdenes pagasta zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem Nr. 84440010133, 84440010046, 84440010117, 84440010150, 84440010014, Cieceres pagasta zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem Nr. 84250050282, 84250050040, 84250050283, 84250050280, 84250050303, 84250050212, 84250050062, 84250050071, 84250050198, 84250010161, 84250010086, 84250010038, Gaiķu pagasta zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem Nr. 84520050221, 84520050222, 84520040043, 84520050069, 84520040037, 84520040066, 84520040042, 84520040040, 84520050025, 84520050082, 84520050080 un Lutriņu pagasta zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem Nr. 84660030083, 84660030123.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts birojs 2022. gada 12. augustā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02-1/26/2022 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu ierosinātajai darbībai – vēja elektrostaciju parka “CVE” izbūvei.

Paredzētās darbības apraksts: vēja elektrostaciju parkā „CVE” ir plānots izbūvēt ne vairāk kā 31 lielas jaudas jaunu vēja elektrostaciju (VES), kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 7,5 MW. Kopējo uzstādāmo staciju skaitu un izvietojumu ir paredzēts vērtēt ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, ņemot vērā gan pieejamo pārvades sistēmas kapacitāti, gan ar ietekmi uz vidi, gan ekonomiskos un citus saistītos aspektus, kas var ietekmēt paredzētās darbības realizācijas apjomu. Uzstādāmo staciju modelis un tehniskie raksturlielumi šobrīd vēl nav noteikti, tomēr paredzams, ka tas varētu būt kāds no Enercon, Vestas, Siemens-Games, General Electric vai Nordex jaunākajiem modeļiem. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir paredzēts vērtēt vairākus staciju modeļus, salīdzinot tos kā tehnoloģiskās alternatīvas. Vienlaicīgi ar plānoto vēja elektrostaciju uzstādīšanu ir paredzēts izbūvēt to uzstādīšanai un ekspluatācijai nepieciešamo infrastruktūru – pievedceļus, laukumus, enerģijas pārvades un telekomunikāciju līnijas.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem: no 2022. gada 7. oktobra ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

  1. elektroniski SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv  sadaļā “Aktualitātes ” un Saldus novada tīmekļa vietā www.saldus.lv;
  2. papīra formātā:
  • Saldus novada pašvaldībā (adrese: Striķu iela 3, Saldus) darba laikā;
  • Saldus novada Blīdenes pagasta pārvaldē (“Ievas”, Blīdene, Blīdenes pag) darba laikā;
  • Saldus novada Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvaldē (Lielcieceres iela 3, Brocēni, Saldus novads) darba laikā;
  • Saldus novada Gaiķu pagasta pārvaldē (“Tautas nams”, Satiķi, Gaiķu pag., Saldus novads) darba laikā;
  • Saldus novada Lutriņu pagasta pārvaldē (“Pagasta māja”, Lutriņu pagasts,
    Saldus novads) darba laikā;

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laiks un vieta: Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešana sanāksmes notiks neklātienes formā (attālināti). Neklātienes sanāksme tiešsaistē norisināsies 2022. gada 18. oktobrī plkst. 17:00. Saite uz virtuālo sanāksmes telpu, kā arī pievienošanās instrukcija tiks publicēta tīmekļa vietnē www.environment.lv sanāksmes dienā.

Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts tīmekļa vietne www.environment.lv . Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par plānoto vēja parku vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi cveparks@environment.lv. Uz sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem jautājumiem rakstiskas atbildes tiks sniegtas līdz 2022. gada 31. oktobrim,  izmantojot elektronisko pastu.

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību, kas tiks izmantoti, sagatavojot programmu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai, līdz 2022. gada 27. oktobrim var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam (pasta adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, elektroniskā pasta adrese: pasts@vpvb.gov.lv tālrunis: 67321173, fakss: 67321049).