Ietekmes uz vidi novērtējums

novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Paziņojums par SIA “DSG KARJERI” paredzētas darbības dolomītu ieguves zemes īpašumā “Ielejas Luteri”, Medzes pagastā, Grobiņas novadā, ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas liegumu “Tosmare” novērtējuma ziņojumu.

SIA “DSG KARJERI” (reģistrācijas Nr.40003747654) juridiskā adrese: Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004 paziņo, ka ir iecerējusi veikt dolomītu ieguvi zemes īpašumā “Ielejas Luteri”, Medzes pagastā, Grobiņas novadā, kadastra Nr.6476 006 0104.

2015.gada 21.oktobrī Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu Nr.2-n par ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procedūras piemērošanu SIA „DSG KARJERI” ierosinātajai darbībai. 2016.gada augustā SIA „Vidrūpe” sagatavoja „Ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas liegumu “Tosmare” novērtējuma ziņojumu”. Ziņojums tika iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2016.gada 15.augustā.

Precizētais novērtējuma ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2016.gada 24.oktobrī.

Papildināts novērtējuma ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2017.gada 23.maijā.

SIA „DSG KARJERI” mājas lapa: http://www.dsgkarjeri.lv

SIA “DSG KARJERI” birojs: Jelgavas ielā 36, Rīgā, LV-1004, tālrunis - 67114834, fakss – 67114833, e-pasts – info@dsgkarjeri.lv.