Ietekmes uz vidi novērtējums

iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

PAZIŅOJUMS

Paziņojums par SIA “DSG KARJERI” paredzētas darbības dolomītu ieguves zemes īpašumā “Ielejas Luteri”, Medzes pagastā, Grobiņas novadā, ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas liegumu “Tosmare” novērtējuma ziņojuma Pārstrādātās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Paredzētā darbība - “Derīgā izrakteņa - dolomīta ieguve Grobiņas novada, Medzes pagasta nekustamajā īpašumā „Ielejas Luteri” (kadastra numurs 6476 006 0104), derīgo izrakteņu atradnē „Ielejas Luteri”.

Darbības ierosinātājs: SIA “DSG KARJERI” (reģistrācijas Nr.40003747654) juridiskā adrese: Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004, tālrunis - 67114834, fakss – 67114833, e-pasts – info@dsgkarjeri.lv.

2015.gada 21.oktobrī Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu Nr.2-n par ietekmesuz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procedūraspiemērošanu SIA „DSG KARJERI” ierosinātajai darbībai.

2016.gada augustā SIA „Vidrūpe” sagatavoja „Ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamodabas teritoriju dabas liegumu “Tosmare” novērtējuma ziņojumu”. Ziņojums tika iesniegtsVides pārraudzības valsts birojā 2016.gada 15.augustā.

Precizētais novērtējuma ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2016.gada 24.oktobrī.

Saskaņā ar 30.06.2017. Vides pārraudzības valsts biroja Lēmumu Nr.3-01/714 "Par dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Ielejas Luteri”, Grobiņas novada Medzes pagastā ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas liegumu “Tosmare” novērtējuma ziņojuma atgriešanu pārstrādāšanai". Ekspertes I.Gavenas pārstrādātā Ziņojuma redakcija iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā 2018.gada 23.augustā

Ziņojuma aktuālā redakcija pieejama SIA „DSG KARJERI” interneta mājas lapā:

http://www.dsgkarjeri.lv