Paziņojums par paredzētās darbības “Jaunas atkritumu apglabāšanas krātuves un atkritumu apstrādes un uzglabāšanas laukuma izveide sadzīves atkritumu poligonā “Ķīvītes” teritorijā, nekustamajā īpašumā “Ķīvītes”, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība: “Jaunas atkritumu apglabāšanas krātuves un atkritumu apstrādes un uzglabāšanas laukuma izveide sadzīves atkritumu poligonā “Ķīvītes” teritorijā, nekustamajā īpašumā “Ķīvītes”, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā”.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Liepājas RAS”, reģ. Nr. 42103023090, juridiskā adrese: “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV–3430, tālrunis: 63459091, e– pasts: birojs@liepajasras.lv.

Ziņojuma izstrādātājs: SIA “Geo Consultants”, reģ. Nr. 40003340949, juridiskā adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627504, e-pasta adrese: gc@geoconsultants.lv.

Paredzētā darbības vieta: sadzīves atkritumu poligona “Ķīvītes” teritorija, nekustamajā īpašumā “Ķīvītes”, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.

Vides pārraudzības valsts birojs 2020. gada 31. jūlijā pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/11 “Par Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”. 2021. gada 21. jūlijā ir izsniegta “Programma Nr. 5-03/8 ietekmes uz vidi novērtējumam sadzīves atkritumu apglabāšanas krātuves II kārtas izbūvei cieto sadzīves atkritumu poligonā “Ķīvītes” Grobiņas novadā”.

Ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiek laika posmā no 2022. gada 20. decembra līdz 2023. gada 20. janvārim.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties sabiedriskās apspriešanas laikā:

  1. SIA “Geo Consultants” tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv;
  2. SIA “Liepājas RAS” tīmekļa vietnē: www.liepajasras.lv;
  3. Dienvidkurzemes novada pašvaldībā, Lielajā ielā 76, Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks 2023. gada 10. janvārī plkst. 17:00 SIA “Liepājas RAS” administrācijas ēkā (“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads), vienlaikus interesentiem tiks nodrošināta dalība arī tiešsaitē.

Tiešsaistes videokonferencei pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv, www.liepajasras.lv, 6. janvārī. Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību no 20. decembra varēs iepazīties tīmekļa vietnē  www.geoconsultants.lv, www.liepajasras.lv, kā arī Dienvidkurzemes novada pašvaldībā.

Laika posmā no 2023. gada 11. janvāra līdz 17. janvārim SIA “Geo Consultants” un SIA “Liepājas RAS” tīmekļvietnēs tiks publicēta prezentācija par paredzēto darbību un interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes  rakstot uz e-pasta adresi gc@geoconsultants.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne:  www.vpvb.gov.lv) sabiedriskās apspriešanas laikā.  

 

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu publicēts:

  • 2022. gada 5. decembra laikrakstā Liepājai un Dienvidkurzemei “Kurzemes Vārds” (Nr. 235 (9318));
  • 2022. gada 14. decembra Kuldīgas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kuldīgas novada vēstis” (Nr. 295);
  • 2022. gada 15. decembra laikrakstā Saldus novadam “Saldus Zeme” (Nr. 145 (9107);
  • 2022. Gada 20. decembra Dienvidkurzemes informatīvajā izdevumā “Dienvidkurzeme” (Nr.17).