Ietekmes uz vidi novērtējums

ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma precizētā ziņojuma iesniegšanu Birojā.

Par ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma precizēto ziņojumu

Paredzētās darbības nosaukums: Ēku/būvju, infrastruktūras un inženierkomunikāciju izbūve nekustamajā īpašumā „Emīlijas" un nekustamajā īpašumā „Amandas".

Paredzētās darbības īstenošanas vieta: Saulkrastu novads, Lilaste

Pieņemšanas datums par novērtējuma nepieciešamību: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procedūru pieņemts 2013. gada 9. decembrī. Nosacījumi novērtējuma veikšanai izsniegti 2014. gada 16. oktobrī.

Sagatavotā novērtējuma ziņojuma nosaukums, sagatavošanas un iesniegšanas datums birojā: „Lilastes kāpas” ēku/būvju un inženierkomunikāciju izbūves ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku „Piejūra” novērtējuma ziņojums sagatavots 2015. gada maijā, precizēts 2015. gada augustā un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2015. gada 7. septembrī (precizēts novērtējuma ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas).

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Skolas iela 10-8, Rīga, LV-1010, tālr. 67242411, elle@environment.lv

Ierosinātājs: SIA „Lilastes kāpas” (Reģ. Nr. 40003715150, adrese: Mazā Skolas iela 2-1, Rīga, LV-1050).

Precizētais ziņojums pieejamswww.environment.lv