Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: izlietoto katalizatoru apstrādes rūpnīcas būvniecība Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā (pirms administratīvi teritoriālās reformas – Grobiņas novadā).

Paredzētās darbības vieta: Dienvidkurzemes novadā (pirms administratīvi teritoriālās reformas – Grobiņas novadā), Grobiņas pagastā, SIA “Liepājas RAS” atkritumu poligona “Ķīvītes” teritorijā ar kadastra Nr. 64600040421.

Ierosinātājs: SIA “VNiMo Services” (vēsturiski – SIA “Catals”) (reģ. Nr. 42403045491, adrese: Sērenes iela 30, Rīga, LV-1058). 

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs 2019. gada 18. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 5-02/6 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA “Catals” ierosinātajai darbībai un 2019. gada 11. oktobrī izsniedza ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr. 5-03/11 ziņojuma sagatavošanai. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādes laikā SIA “Catals” ir mainījusi nosaukumu uz SIA “VNiMo Services”.

Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums un datums, kad ziņojums (arī aktualizētā ziņojuma versija) iesniegts Birojā:

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums “SIA “VNiMo Services” izlietoto katalizatoru apstrādes rūpnīcas būvniecība” sagatavots 2022. gada maijā, aktualizētais ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas sagatavots 2022. gada oktobrī un iesniegts Birojā 01.10.22.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “aktualitātes”.