Ietekmes uz vidi novērtējums

Publicēts laikrakstā “Inčukalna novada informatībais izdevums “Novada Vēstis”, Nr.7 (71) 10.jūlijs 2015.

Paziņojums par plānotās smilts – grants un smilts ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Lorupe III Meža iecirknis” Inčukalna novada Inčukalna pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Lorupe III Meža iecirknis” Inčukalna novada, Inčukalna pagastā.

Ierosinātājs: AS „Latvijas valsts meži” Reģ.nr. 40003466281

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Derīgo izrakteņu atradne „Lorupe III Meža iecirknis”, Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, A/s „Latvijas valsts meži” valdījumā esošā zemes īpašumā (kad.nr.8064-001-0116), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8064-007-0825.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 17.jūnija lēmums Nr.160.

Paredzētās darbības apraksts: Paredzētās darbības ietvaros plānota atklāta tipa smilts – grants un smilts ieguve 22 ha platībā virs un zem gruntsūdens līmeņa, ieguvi veicot ar ekskavatoru (ar tiešo un/vai apgriezto kausu), frontālo iekrāvēju, buldozeru. Kopējais ieguves slāņa biezums paredzams vidēji 8 m, maksimālais 17.2 m. Ieguve plānota pa kāplēm ar augstumu līdz 6 m. Ieguves veids – atklāta ieguve, lielākoties virs un atsevišķās vietās zem gruntsūdens līmeņa. Atradnē esošie ģeoloģiskie krājumi: 330.09 tūkst.m3 smilts-grants un 1814.84 tūkst.m3 smilts. Ieguves procesā plānota arī daļēja apjoma smilts un smilts-grants sagatavošana- mazgāšana, sijāšana, veidojot noslēgtu ražošanas ciklu uz vietas karjerā. Mazgāšanas iekārta, drupinātājs un šķirotājs ir pārvietojamas iekārtas, kas darbojas ar iekšdedzes dzinēju, kura darbināšanai izmanto dīzeļdegvielu. Iegūto un saražoto smilts, smilts-grants materiālu transportē ar autotransportu, izmantojot esošo piebraucamo ceļu un nostiprinot ceļa segumu esošajām brauktuvēm meža masīvā. Atkarībā no tirgus pieprasījuma paredzamais ieguves apjoms no 0 līdz ~ 200 000 m3 gadā. Plānotā darbība skar meža teritoriju, kur, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jāveic atmežošana. Atmežošanu paredzēts veikt pakāpeniski.

Paredzētās darbības vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Pārrobežu ietekme nav sagaidāma.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Inčukalna novada domē (adrese: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads), darba laikā no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 un tīmekļa vietnē www.incukalns.lv ;
  •  A/s “Latvijas valsts meži” tīmekļa vietnē www.lvm.lv/jaunumi ;
  • Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga), darba laikā, un tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv .

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2015.gada 3.augustam Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).