Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

 

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts ieguve smilts atradnē “Mežāres I”

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “GS Resursi”, reģistrācijas numurs 42103068781

Paredzētās darbības norises vieta: Nekustamais īpašums “Mežāres”, Tomes pagasts, Ogres novads (nekustamā īpašuma kadastra numurs 7429 001 0089, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7429 001 0089)

Datums, kad pieņemts lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Lēmums par ietekme uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņemts ar Valsts vides dienesta 13.03.2023. lēmumu Nr. AP23SI0120.  

Paredzētās darbības apraksts (izmantojamo tehnoloģiju veidi un ietekmei pakļautās teritorijas): Derīgo izrakteņu atradnes “Mežāres I” platība ir 90.00 tūkst.m2. Smilts krājumi limita laukumā – 578.70 tūkst. m3.

Plānotā darbība paredz derīgā izrakteņa – smilts ieguvi ar mehānismiem (ekskavatoru, frontālo iekrāvēju) virs un zem pazemes ūdens līmeņa bez ūdens līmeņa atsūknēšanas. Precīzs iegūstamās smilts un noņemamās segkārtas (augsnes) un teritorijas rekultivācijai izmantojamā materiāla apjoms tiks noteikts derīgo izrakteņu ieguves projekta izstrādes laikā.

Sākotnēji teritorijā tiek noņemta segkārta (augsne), kam seko smilts izcelšana no zemes dzīlēm. Izceltais derīgais izraktenis tiek novietots ieguves laukuma teritorijā pagaidu krautnēs un pēc tam tiek realizēts - izvests pasūtītājiem būvniecības darbu veikšanai. Teritorijā paredzēts iegūt līdz 50-100 tūkst.m3 derīgos izrakteņus gadā.

Materiālu paredzēts izvest pa atradnes austrumu daļā esošo servitūtu, kas savienojas ar valsts reģionālo autoceļu P85 Rīgas HES – Jaunjelgava.

Smilts ieguves darbus paredzēts veikt pēc nepieciešamības un atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem laika periodā no janvāra līdz decembrim. Pēc smilts ieguves darbiem teritorija tiks rekultivēta par ūdenstilpi.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem (iesniegumu, sākotnējo izvērtējumu, lēmumu par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu): sākotnējā sabiedriskā apspriešana norisināsies laika posmā no 2023.gada 22.augusta līdz 22.septembrim un, balstoties uz “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu”, sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies neklātienes formā 4.septembrī plkst. 17:00. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē būs iespēja piedalīties iepriekš piesakoties e-pastā info@vidgeoserviss.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi. Neklātienes sanāksmes pieejas saite tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi sanāksmes norises dienā.

Sabiedrībai ar paredzēto darbību, iesniegumu, kā arī sākotnējo izvērtējumu un lēmumu par nepieciešamību veikt paredzētas darbības ietekmes uz vidi novērtējumu, var iepazīties:

  • SIA “Vides un Ģeoloģijas Serviss” tīmekļa vietnē: vidgeoserviss.lv;
  • Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē: ogresnovads.lv;
  • VPVB tīmekļa vietnē: vpvb.gov.lv;
  • Ogres novada informatīvajā izdevumā “Ogres Vēstis Visiem” #62 (1344) (izdots 22.08.2023.);
  • Ogres novada pašvaldībā - Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001;
  • Tomes pagasta pārvaldē - Tomes Dienas centrs, "Ābelītes", Tomes pagasts, Ogres novads, LV- 5020.

Videoprezentācija par objektiem un to darbību būs pieejama tīmekļa vietnē vidgeoserviss.lv un Ogres pašvaldības tīmekļa vietnē ogresnovads.lv.

No 2023.gada 22.augusta līdz 22.septembrim interesentiem būs nodrošināta iespēja uzdot jautājumus un sniegt priekšlikumus par paredzēto darbību ietekme uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pastā info@vidgeoserviss.lv un saņemt rakstiskas atbildes vai nepieciešamības gadījumā izmantot attālinātos tiešsaistes sarunu rīkus. Saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks iekļautas neklātienes sanāksmes protokolā.

Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt birojā rakstiskus priekšlikumus: Priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā līdz − 2023.gada 22.septembrim: