Ietekmes uz vidi novērtējums

....

Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstības projektu līdz 2020.gadam

ietekmes uz vidi novērtējuma precizētais ziņojums

Paredzēto darbību plānots īstenot paredzētās darbības ierosinātāja teritorijā Mārupes novadā, nedaudz skarot arī Rīgu.

Ierosinātājs: VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”, reģistrācijas Nr.40003028055.

Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr.224 „Par ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu” paredzētajai darbībai pieņemts 2013.gada 12.jūlijā.

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) starptautiskās lidostas “Rīga” infrastruktūras attīstības projektiem līdz 2020. gadam precizētais ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas iesniegts Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai 2015.gada 20.jūlijā.

IVN ziņojumu sagatavoja: SIA „Eiroprojekts”, Elizabetes iela 2-413, LV-1010 Rīga.

Ar IVN ziņojumu var iepazīties Lidostas „Rīga” mājas lapā sadaļā „Ziņas”: www.riga-airport.com/lv/main/zinas/ivn

Priekšlikumus un viedokļus par IVN ziņojumu rakstiski sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga (tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv, vpvb@vpvb.gov.lv)