Paziņojums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta projekta “Ziemeļkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2027. gadam” sabiedrisko apspriešanu

Plānošanas dokumenta nosaukums: „Ziemeļkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2027. gadam” (Plāns).

Plāna izstrādātājs: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils domes administrācija” reģ. Nr. 90000051970, juridiskā adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, tālrunis: 63601100, e-pasta adrese: dome@ventspils.lv.

Plāna izstrādātāja pārstāvis: SIA “Geo Consultants”, reģ. Nr. 40003340949, juridiskā adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627504, e-pasta adrese: gc@geoconsultants.lv.

Vides pārraudzības valsts birojs 2022. gada 2. decembrī ir pieņēmis lēmumu Nr. 4-02/73/2022 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu plānošanas dokumentam “Ziemeļkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.–2027. gadam”. Plāns attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas nozari Ziemeļkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Plāns ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments reģionālā līmenī – Ziemeļkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kas ietver šādas pašvaldības: Ventspils valstspilsētas, Jūrmalas valstspilsētas, Talsu novada, Tukuma novada, Ventspils novada un Kuldīgas novada – Kuldīgas pilsētas, Alsungas, Ēdoles, Gudenieku, Īvandes, Kabiles, Kurmāles, Laidu, Padures, Pelču, Rendas, Rumbas, Snēpeles, Turlavas, Vārmes pagasta pašvaldības.

Plāna un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notiks 2023. gada 6. septembrī plkst. 17.00 Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novads, LV-3101, Tukuma novada domē, vienlaikus interesentiem tiks nodrošināta dalība arī tiešsaistē. Tiešsaistes videokonferencei pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv 5. septembrī. Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību no 18. augusta varēs iepazīties tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv, kā arī Ventspils valstspilsētas, Jūrmalas valstspilsētas, Talsu, Tukuma, Ventspils, un Kuldīgas novada  pašvaldībā.

Laika posmā no 2023. gada 18. augusta līdz 22. septembrim par paredzēto darbību interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz e-pasta adresi: gc@geoconsultants.lv.