Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Vēja elektrostaciju parka “Audari Wind” un saistītās infrastruktūras būvniecība Dienvidkurzemes novada Priekules pagastā (informācija par zemes kadastra vienībām, uz kurām ir plānota staciju būvniecība un saistītā infrastruktūra, ir pieejama ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā).

Ierosinātājs: AS “AB Wind” (reģistrācijas numurs 450203360371, juridiskā adrese: Čiekuru iela 4 - 8, Priedkalne, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-1024, elektroniskā adrese: legal@abwind.lv )

Lēmuma pieņemšanas datums par ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2023. gada 28. augusta lēmums Nr. 5-02-1/23/2023

Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums un datums: Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums ‘’Vēja parka “Audari Wind” izbūvei Dienvidkurzemes novada Priekules pagastā’’ sagatavots atzinuma saņemšanai un iesniegts VPVB 2024. gada 5. jūnijā. IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana notika no 2024. gada 9. aprīļa līdz 9. maijam. 

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (reģistrācijas numurs 40003374818, juridiskā adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010).

Ar ziņojuma redakciju pēc sabiedriskās apspriešanas  var iepazīties:  SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes https://environment.lv/ sadaļā “Aktualitātes”.