Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

 

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju parka “Vērgale” būvniecība Vērgales pagastā Dienvidkurzemes novadā.

Ierosinātāja: SIA “Lat Eco Development”, reģistrācijas numurs 50203265151, juridiskā adrese: Marijas iela 13 k-2, Rīga, LV-1050, tālruņa numurs: +37128328587.

Paredzētās darbības vieta: Plānoto vēja parku ir paredzēts izbūvēt Dienvidkurzemes novada Vērgales pagasta dienvidu daļā (informācija par izpētes teritorijā iekļautajiem īpašumiem, kā arī īpašumiem, uz kuriem ir plānota staciju būvniecība, ir pieejama ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā).

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa veikšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 28. septembra lēmums Nr. 5-02/24.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, reģistrācijas numurs 40003374818, juridiskā adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010, tālruņa numurs: +37167242411.

Informācija par ziņojuma sabiedrisko apspriešanu: sabiedriskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 3. maija līdz 2. jūnijam. Sagatavotais ziņojums, sākot ar 2023. gada 3. maiju, būs pieejams:

  • Dienvidkurzemes novada pašvaldībā (adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads) darba laikā;
  • Dienvidkurzemes novada Vērgales pagasta pārvaldē (adrese: "Pagastmāja", Vērgale, Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novads) darba laikā;
  • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”.

Informācija par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi: Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskā apspriešanas sanāksme norisināsies neklātienes formā (attālināti) 2023. gada 12. maijā plkst. 17.00. Saite uz sanāksmi - https://us06web.zoom.us/j/84589326264. Sanāksmes laikā tiks sniegta informācija par paredzēto darbību un sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts tīmekļa vietnē www.environment.lv. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par paredzēto darbību vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos līdz 2023. gada 19. maijam nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi vergale@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas šajā laikā tiks saņemti, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Iedzīvotāju aptauja: Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par paredzēto darbību, aicinām līdz 2023. gada 2. jūnijam piedalīties aptaujā. Aptaujas anketa ir pieejama tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”.

Rakstisku priekšlikumu iesniegšana: Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par ziņojumu līdz 2023. gada 2. jūnijam aicinām iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: pasts@vpvb.gov.lv tīmekļa vietnes adrese www.vpvb.gov.lv).

 

Paziņojums 2023. gada 3. maijā publicēts laikrakstā “Kurzemes Vārds” .