Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu Tukuma novadā

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja parka “BRVE” būvniecība Saldus novada Gaiķu un Remtes pagastos.

Ierosinātāja: SIA "BRVE", reģ. Nr. 45403057233, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 28-8, Rīga, LV-1011.

Paredzētās darbības vieta: Zemes vienības kadastra apzīmējumiem 84800010025, 84800010006, 84800010045, 84800010043, 84520010196, 84520010206, 84520010147, 84520010080, 84520010069, 84520010138, 84520010139, 84520010197, 84520010074 Saldus novada Gaiķu un .Remtes pagastos, kā arī saistītās infrastruktūras - kabeļlīnijas un apakšstacijas ‘’Vāne’’ būvniecība Tukuma novadā.

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa veikšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 25. augusta lēmums Nr. 5-02/21.

Ziņojuma sagatavotājs: Vēja parka “BRVE” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavoja SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu: sabiedriskā apspriešana Saldus novadā norisinājās no 2022. gada 2. decembra līdz 2023. gada 4. janvārim.

IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana Tukuma novadā (VPVB lēmums Nr. 5-02-3/1/2023)  notiek no 2023. gada 17. marta līdz 16. aprīlim.

Sagatavotais ziņojums sākot ar 2023. gada 17. martu būs pieejams:

  • Tukuma novada pašvaldībā (adrese: Talsu ielā 4, Tukums) darba laikā;
  • Tukuma novada Vānes pagasta pārvaldē (Draudzības iela 3, Vāne, Vānes pagasts, Tukuma novads), darba laikā;
  • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”.

Informācija par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi: Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskā apspriešanas sanāksme norisināsies neklātienes formā (attālināti) 2023. gada 5. aprīlī plkst. 17.00. Saite uz virtuālo sanāksmes telpu, kā arī pievienošanās instrukcija tiks publicēta SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes. Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts tīmekļa vietnē www.environment.lv. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par paredzēto darbību vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos līdz 2023. gada 15. aprīlim, nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi brveparks@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas šajā laikā tiks saņemti, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Rakstisku priekšlikumu iesniegšana: Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par ziņojumu līdz 2023. gada 16. aprīlim aicinām iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: pasts@vpvb.gov.lv  tīmekļa vietnes adrese www.vpvb.gov.lv)