Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja parka “BRVE” būvniecība Saldus novada Gaiķu un Remtes pagastos.

Ierosinātāja: SIA "BRVE", reģ. Nr. 45403057233, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 28-8, Rīga, LV-1011.

Paredzētās darbības vieta: Zemes vienības kadastra apzīmējumiem 84800010025, 84800010006, 84800010045, 84800010043, 84520010196, 84520010206, 84520010147, 84520010080, 84520010069, 84520010138, 84520010139, 84520010197, 84520010074.

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa veikšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 25. augusta lēmums Nr. 5-02/21.

Ziņojuma sagatavotājs: Vēja parka “BRVE” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavoja SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ziņojuma redakcija pēc sabiedriskās apspriešanas pieejama:

  • Saldus novada pašvaldībā (adrese: Striķu iela 3, Saldus) darba laikā;
  • Saldus novada Gaiķu pagasta pārvaldē (“Tautas nams”, Satiķi, Gaiķu pag., Saldus novads) darba laikā;
  • Saldus novada Remtes pagasta pārvaldē (Kantora ēka – 1, Remte, Remtes pag., Saldus novads) darba laikā;
  • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”.