--

Pamatojoties uz Ventspils novada domes 29.04.2010 lēmumu Nr. 17, sabiedriskai apspriešanai tiek nodots Usmas pagasta teritoriālā plānojuma 2010.-2022. gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros, SIA „COWI LATVIJA”, izstrādātais vides pārskats. Ar vides pārskatu var iepazīties Ventspils novada domes mājas lapā, www.ventspilsnd.lv, vai Usmas pagasta pārvaldē un rakstiskus priekšlikumus un atsauces iesniegt līdz 28.06.2010. Informatīvā sanāksme notiks 2010. gada 4. jūnijā plkst 1100 Usmas pagasta tautas namā. Informācija pa tālruni 29287631.