Ietekmes uz vidi novērtējums

Valgundes pagastā ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas parku „Svētes paliene” ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts laikrakstā "Jelgavas novada ziņas" 2017.gada novembra izdevumā Nr.20 (131) 

Paziņojums par ietekmes uz vidi (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1. vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā

Paredzētās darbības ierosinātājs: VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa (reģ.Nr. 40003338357), adrese Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „AMECO vide” (reģ.Nr. 40103842264), juridiskā adrese: Ezermalas iela 2k-2-9, Rīga, LV-1006.

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procedūras piemērošanu VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas ierosinātās darbības Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā pieņemts 2015.gada 9.decembrī. IVN ziņojums “Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes

1. vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā” sagatavots 06.11.2017.

Ietvertā informācija: Ar ietekmes uz vidi ziņojumu ar pielikumiem iespējams iepazīties:

  • SIA „AMECO vide” mājaslapā: www.amecovide.lv (sadaļā Jaunumi) sākot ar 20.11.2017;
  • VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” mājaslapā: www.zmni.lv:
  • VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā, adrese Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.
  • Valgundes pagasta pārvaldē pie lietvedes, adrese Celtnieku iela 35, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017.

Paredzētās darbības sabiedriskā apspriešana: Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 28.novembrī plkst. 17:30 Valgundes pagasta izglītības, kultūras un sporta centrā “AVOTI”, adrese Saules iela 2, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017.


Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par paredzēto darbību līdz 2017.gada 10.decembrim var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv. mājaslapas adrese: www.vpvb.gov.lv) un/ vai SIA „AMECO vide” (Gaiļezera iela 3, Rīgā, LV-1079, tālr. 26668334, e-pasts: info@amecovide.lv. mājaslapas adrese: www.amecovide.lv).

Pagarināts IVN priekšlikumu un viedokļu iesniegšanas termiņš

Publicēts laikrakstā "Jelgavas novada ziņas" 2017.gada decembra izdevumā Nr.22 (133) 

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1. vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā.

Paredzētās darbības ierosinātājs: VSIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa (reģ.Nr.40003338357), Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.

Ietvertā informācija: ar ietekmes uz vidi ziņojumu ar pielikumiem iespējams iepazīties:

  • SIA «AMECO vide» mājaslapā www.amecovide.lv (sadaļā «Jaunumi»), sākot no 20.11.2017.;
  • VSIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» mājaslapā www.zmni.lv;
  • VSIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901;
  • Valgundes pagasta pārvaldē pie lietvedes, Celtnieku iela 35, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017.

Rakstisku priekšlikumu un viedokļu par paredzēto darbību iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2017.gada 20.decembrim. Tos var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis 67321173, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv, mājaslapas adrese www.vpvb.gov.lv) un/vai SIA «AMECO vide» (Gaiļezera iela 3, Rīga, LV-1079, tālrunis 26668334, e-pasts info@amecovide.lv, mājaslapas adrese www.amecovide.lv).