Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa

 

Derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguve (SIA Fono, Fiziska persona)

Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2022. gada 11. janvāra lēmumu Nr. 5-02/1/2022 nolemts, ka  Fiziskas personas paredzētajai darbībai – derīgo izrakteņu ieguvei īpašumos “Puškini” (kadastra Nr.42460020012, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42460020012 un 42460020013) un “Uplandi” (kadastra Nr. 42460020570, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42460020570), Drabešu pagastā, Cēsu novadā un SIA “Fono” paredzētajai darbībai, kurai IVN procedūra piemērota ar Dienesta SI Lēmumu Nr.  VI21SI0064 (derīgo izrakteņu ieguve atradnes “Puškini” iecirknī “Vidus Mālnieki” 6,94 ha platībā nekustamajos īpašumos “Vidus Mālnieki” (zemes vienības kadastra apzīmējums 4246 002 0297) un “Jelinskas” (zemes vienības kadastra apzīmējums 4246 002 0406), Drabešu pagastā) – IVN veicams apvienotā procedūrā, kurā apvienojama sākotnējā sabiedriskā apspriešana, ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošana un tā sabiedriskā apspriešana.