Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA “Mindes Wind”  paredzētajai darbībai vēja elektrostaciju parku “Minde” Diendivkurzemes novada Sakas pagasta teritorijā un  SIA “Peivikas Wind” paredzētajai darbībai  - vēja elektrostaciju parku “Peivika” Diendivkurzemes novada Sakas pagasta  un Kuldīgas novada Alsungas un Gudenieku pagastos teritorijās.

Ar Vides pārraudzības valsts biroja 31.08.2021. Lēmumu  Nr. 5-02/22 "par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu" nolemts, ka SIA “Mindes Wind” un SIA “Peivikas Wind”  novērtējamas apvienotā procedūrā, un ietekmes uz vidi novērtējuma laikā apvienojama sākotnējā sabiedriskā apspriešana, ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošana un tā sabiedriskā apspriešana.

Vēja elektrostaciju parku “Minde” un “Peivika” būvniecība (SIA “Mindes Wind”, SIA “Peivikas Wind”)