Vides pārraudzības informē, ka turpinās publiskās apspriešanas process saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 648/2004 (2004. gada 31. marts) par mazgāšanas līdzekļiem pārskatīšanu (Mazgāšana līdzekļu regula)

Mazgāšana līdzekļu regulas publiskās apspriešanas mērķis ir apkopot visu ieinteresēto pušu viedokļus un pieredzi par to, kā uzlabot spēkā esošos tiesību aktus, lai panāktu skaidrākus, vienkāršotus un uzlabotus noteikumus, kas pieļauj inovatīvus produktus un ilgtspējīgu jaunu praksi, un sloga samazināšanu ražotājiem un skaidrāku informāciju patērētājiem, kā arī optimizētu cilvēku veselības un vides aizsardzību. 

Publiskā apspriešana notiek, balstoties uz pēdējo Mazgāšanas līdzekļu regulas novērtējuma un būtiskāko ķīmisko vielu tiesību aktu atbilstības pārbaudi (izņemot REACH regulu), kas atklāja vairākas nepilnības un jomas, kurās veicami turpmāki uzlabojumi. Kā viena no nepilnībām tika konstatēta Mazgāšana līdzekļu regulas pārklāšanās ar citiem ES tiesību aktiem ķīmisko vielu jomā, piemēram, regulējumu par vielu un maisījumu reģistrēšanu, vērtēšanu, atļaušanu un ierobežošanu (REACH regula) un regulējumu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu. Šīs apzinātās nepilnības rada neskaidru informāciju patērētājiem, arvien sarežģītāku mazgāšanas līdzekļu tiesisko regulējumu, tāpēc nepieciešams atjaunināt tiesību aktus, lai pielāgotos jaunākajām tirgus tendencēm un patērētāju ieradumiem. 

Mazgāšanas līdzekļu regula noteikts īpašus noteikumus mazgāšanas līdzekļu laišanai ES tirgū. 

Mazgāšanas līdzekļu regulas pārskatīšana sniedz ieguldījumu ES Zaļajā kursā un ilgtspējīgajā ķīmisko vielu stratēģijā, tiecoties labāk aizsargāt sabiedrību un vidi pret bīstamām ķīmiskajām vielām un veicināt drošu un ilgtspējīgu alternatīvu inovāciju izstrādi. Pārskatīšanas process arī veicina ES industriālās stratēģijas izstrādi un tās 2021. gadā atjaunoto redakciju, novērtējot vajadzību ieviest mazgāšanas līdzekļu digitālo marķējumu kā līdzekli, lai patērētājiem sniegtu skaidrāku informāciju. 

Priekšlikumus Mazgāšana līdzekļu regulas pārskatīšanas procesa laikā ieinteresētās puses var iesniegt līdz 2022. gada līdz 25. maijam, izmantojot tiešsaistes aptaujas formu, kas pieejama EK mājaslapā 👇 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13116-Revision-of-Regulation-EC-648-2004-on-Detergents/public-consultation_en