Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā ir pieņēmusi lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “CTB KARJERI” ierosinātajai darbībai – smilts un smilts-grants ieguvei atradnē “Karjers L”, kas atrodas nekustamā īpašuma “Karjers L” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6460 014 0054, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.

 

Derīgo izrakteņu ieguve smilts un smilts-grants atradnē “Karjers L”, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.