Ietekmes uz vidi novērtējums

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) atbilstoši kompetencei, kas noteikta likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Novērtējuma likums) 6. panta pirmajā daļā  ir iepazinies ar Birojā iesniegtajiem iesniegumiem saistībā ar SIA “Vides resursu centrs”, reģistrācijas Nr. 40203040830 (turpmāk – Ierosinātāja), paredzētās darbības – koģenerācijas iekārtas būvniecība atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai nekustamā īpašuma “Dārzi Mežrozīte” (kadastra Nr. 8096 002 0186) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8096 002 0186 un nekustamā īpašuma “Mežinieki” (kadastra Nr. 8096 002 0185) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8096 002 0185, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā (turpmāk – Paredzētā darbība) – ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk - IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Informējam, ka IVN veikšanas un procedūras kārtību, tostarp tās soļus, nosaka Novērtējuma likums un uz tā pamata izdotais normatīvais akts – Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 18 Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību (turpmāk –  Noteikumi Nr. 18). Lai gūtu labāku priekšstatu par IVN procedūras soļiem, Biroja tīmekļvietnē ir pieejama procedūras shēma.

Birojs sniedz pamatinformācijas apkopojumu saistībā ar Paredzētās darbības virzību, ņemot vērā normatīvo regulējumu:

 1. Pamatojoties uz Ierosinātājas 2021. gada 14. decembra iesniegumu, Ierosinātājas Paredzētajai darbībai ar Biroja 2022. gada 14. janvāra Lēmumu Nr. 5-02/3/2022 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” (turpmāk – 14.01.2022. Lēmums Nr. 5-02/3/2022) ir piemērota IVN procedūra un noteikts, ka IVN sākotnējās sabiedriskās apspriešanas ietvaros organizējama sanāksme (Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. un 4. punkts, 7. pants, 14.1 panta 1.1 daļa, 15. pants, šā likuma 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 16. punkts un Noteikumu Nr. 18 22. -28. punkts).
 2. Ierosinātāja nodrošināja Paredzētās darbības IVN sākotnējo sabiedrisko apspriešanu laika periodā no 2022. gada 7. jūnija līdz 2022. gada 27. jūnijam, kuras ietvaros tika organizēta arī sanāksme.
 3. Birojs ar 2022. gada 11. augusta Lēmumu Nr. 5-02-3/25/2022 “Par sabiedrības līdzdalības tiesību pārkāpumu SIA “Vides resursu centrs” paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējā sabiedriskajā apspriešanā” noteica, ka rīkojama atkārtota IVN sākotnējā apspriešana.
 4. Birojs, pamatojoties uz IVN sākotnējās sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un saskaņā ar Noteikumu Nr. 18 31. punktu 2022. gada 25. augustā izdeva Programmu Nr. 5-03/22/2022 “Ietekmes uz vidi novērtējumam jaunas klimata neitrālas koģenerācijas stacijas būvniecība īpašumos “Dārzi Mežrozīte” un “Mežinieki”, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā” IVN veikšanai (turpmāk – Programma), kas ir Noteikumu Nr. 18 2. pielikuma detalizēti nosacījumi, ņemot vērā konkrētās Paredzētās darbības specifiku.
 5. Viens no iebildumiem IVN sākotnējā sabiedriskajā apspriešanā, kas notika laika periodā no 2022. gada 7. jūnija līdz 2022. gada 27. jūnijam, bija saistībā ar paziņojuma saturu, kas neatspoguļo darbības aprakstu. Tādējādi Ierosinātāja pirms atkārtotās IVN sākotnējās sabiedriskās apspriešanas 2022. gada 15. septembrī vērsās Birojā ar iesniegumu, lūdzot grozīt Paredzētās darbības sākotnējo nosaukumu (“Jaunas klimata neitrālas koģenerācijas stacijas būvniecība”), kas pieteikts ar 2021. gada 14. decembra iesniegumu, uz Paredzētās darbības nosaukumu “Koģenerācijas iekārtas būvniecība Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai”. Paredzētās darbības nosaukuma maiņas mērķis - nodrošināt sabiedrības locekļiem precīzāku un pilnīgāku informāciju par Paredzēto darbību un tās būtību, tādējādi veicinot sabiedrības līdzdalību sākotnējā sabiedriskajā apspriešanā, jo īpaši ņemot vērā, ka šāds nosaukums iekļauj informāciju par darbības veidu, kurināmā veidiem un Paredzētās darbības atrašanās vietu.
 6. 2022. gada 27. septembrī Birojs pieņēma Lēmumu Nr. 5-02-1/33/2022 “par grozījumiem 2022. gada 14. janvāra Lēmumā Nr. 5-02/3/2022 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu un procesuālā termiņa pagarināšanu”, ar kuru 14.01.2022. Lēmumā Nr. 5-02/3/2022 tika veikti grozījumi, izsakot Paredzētās darbības nosaukumu jaunā redakcijā: “Koģenerācijas iekārtas būvniecība Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai.”.
 7. Ierosinātāja nodrošināja atkārtotu Paredzētās darbības IVN sākotnējo sabiedrisko apspriešanu laika periodā no 2022. gada 8. novembra līdz 2022. gada 28. novembrim, kuras ietvaros tika organizēta arī sanāksme.
 8. Pamatojoties uz Programmu un normatīvo aktu prasībām, Paredzētās darbības Ierosinātāja ir sagatavojusi IVN ziņojumu (Noteikumu Nr. 18 36. - 49. punkts), kam tika veikta sabiedriskā apspriešana. IVN ziņojuma apspriešana noslēdzas 2023. gada 12. maijā. Paziņojums par IVN ziņojuma sabiedrisko apspriešanu bija publicēts IVN ziņojuma izstrādātājas (SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, reģistrācijas Nr. 40003374818) tīmekļvietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”, kur pieejama arī informācija par Paredzēto darbību un sagatavoto IVN ziņojumu.
 9. Novērtējuma likuma 17. pantā noteiktā procedūra paredz, ka IVN ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laikā ikvienam sabiedrības pārstāvim ir tiesības nosūtīt Ierosinātājai un Birojam rakstveida priekšlikumus vai viedokļus par IVN ziņojumu.
 10. Birojs apkopo IVN ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus IVN ziņojuma pilnveidošanai un nosūta tos Ierosinātājai atbildes sniegšanai vai priekšlikumu un iebildumu izvērtēšanai. Sabiedrības iesniegtie priekšlikumi un sabiedriskās apspriešanas rezultāti Ierosinātājai ir jāizvērtē un jāprecizē IVN ziņojums, ietverot tajā pārskatu gan par sabiedrības līdzdalības pasākumiem, gan sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem, norādot, kā iesniegtie priekšlikumi ir ņemti vērā (Noteikumu Nr. 18 48., 49. punkts). 
 11. Saskaņā ar Novērtējuma likuma 17. panta septīto daļu pēc IVN ziņojuma pilnveidošanas, Ierosinātāja to iesniegs Birojā atzinuma saņemšanai un publiskos savā vai tās pilnvarotas personas tīmekļvietnē, kur ziņojums būs pieejams ne mazāk kā trīs mēnešus vai arī līdz dienai, kad tiks pieņems lēmumu par Paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu (Noteikumu Nr. 18 61. punkts).
 12. Paziņojums par to, ka pilnveidotais IVN ziņojums ir publiski pieejams un iesniegts Birojā atzinuma saņemšanai, tiks publicēts arī Biroja tīmekļvietnē www.vpvb.gov.lv un pašvaldības tīmekļvietnē (Noteikumu Nr. 18 51. un 52. punkts).
 13. Saskaņā ar Novērtējuma likuma 20. pantu Birojs izvērtēs iesniegto pilnveidoto IVN ziņojumu un sniegs par to atzinumu, ja nepieciešams, tajā ietverot arī nosacījumus, ar kādiem Paredzētā darbība ir īstenojama vai nav pieļaujama (Novērtējuma likuma 20. panta desmitā daļa).
 14. Biroja atzinums par pilnveidoto IVN ziņojumu tiks publiskots Biroja tīmekļvietnēwww.vpvb.gov.lv   un nosūtīts arī skartajai pašvaldībai (Ropažu novada pašvaldībai), kurai Novērtējuma likuma 21. un 22. pantā noteiktajā kārtībā būs jāpieņem lēmums par Paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu (Noteikumu Nr. 18 20. panta devītā daļa). Arī informācija par IVN rezultātā pieņemtajiem pašvaldības lēmumiem tiks publiskota un būs sabiedrībai pieejama Novērtējuma likuma 23. pantā paredzētajā kārtībā (informācija pašvaldību tīmekļvietnē, paziņojums vietējā laikrakstā).

Informācijai par IVN gaitu iespējams sekot līdzi Biroja tīmekļvietnē, kur Paredzētās darbības projektam izveidota projekta kartīte. Šajā tīmekļvietnes sadaļā tiek publiskota visa aktuālā informācija par Paredzētās darbības IVN gaitu līdz Biroja atzinuma izdošanai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – Ministrija) atbilde uz iedzīvotāju iesniegumiem saistībā ar attīstības ieceri Lokālplānojumā pieejama Ministrijas tīmekļvietnē.

Vēršam uzmanību, ka iesniegumus Birojam var nosūtīt arī izmantojot Biroja oficiālo elektronisko adresi jeb E-adresi un e-pasta adresi pasts@vpvb.gov.lv. Informācija par minētajiem pakalpojumiem pieejami Biroja tīmekļvietnē.