Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
66
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai samazinātu ar rūpniecisko avāriju risku saistīto negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību, dzīvību, īpašumu, vidi, piesārņojuma ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un produktiem gadījumā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Atbildīgā persona sagatavo, paraksta un iesniedz VPVB:
  - rūpniecisko avāriju novēršanas programmu ne vēlāk, kā trīs mēnešus pirms objekta ekspluatācijas uzsākšanas vai ja bīstamo vielu maksimālie daudzumi objektā vai visos ražotnes objektos, kas atrodas vienā teritorijā sasniedz Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” 15. punktā norādītos bīstamo vielu kvalificējošos daudzumus;
  - drošības pārskatu ne vēlāk, kā trīs mēnešus pirms objekta ekspluatācijas uzsākšanas vai ja bīstamo vielu maksimālie daudzumi objektā vai visos ražotnes objektos, kas atrodas vienā teritorijā sasniedz Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” 16. punktā norādītos bīstamo vielu kvalificējošos daudzumus.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  VPVB pieņem lēmumu atbilstoši 2016. gada 1. marta noteikumu Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” 24.1. punktā noteiktajam, ņemot vērā riska izvērtējuma komisijas, kas izveidota šo noteikumu 21. punktā noteiktajam, ieteikumus. Pieņemto lēmumu VPVB nosūta ražotnes vai objekta atbildīgajai personai.

  VPVB informē Valsts vides dienestu, Valsts darba inspekciju, Patērētāju tiesību aizsardzības centru un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu par ražotnēm vai objektiem, kuru atbildīgajām personām piemēro Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” 24.1.3. vai 24.1.4. apakšpunktā minētos nosacījumus, un šo uzņēmumu vai objektu radītajiem draudiem cilvēkiem vai videi, lai Valsts vides dienests, Valsts darba inspekcija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā lemtu par nepieciešamību apturēt attiecīgās ražotnes vai objekta darbību.