Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
81
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Novērst vai samazināt fizisko un juridisko personu paredzēto darbību īstenošanas nelabvēlīgo ietekmi uz vidi

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumu par paredzēto darbību iesniedz VPVB atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumu Nr.18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību" 2.punktā noteiktajam.

 2. Maksājuma veikšana
  Ja ziņojuma izvērtēšanai un atzinuma sagatavošanai VPVB ir nepieciešams pieaicināt ekspertus, ierosinātājs sedz pieaicināto ekspertu sniegto pakalpojumu izmaksas saskaņā ar VPVB sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi, pirms VPVB ir sniedzis atzinumu par ziņojumu. Maksājums jāveic atbilstoši VPVB izrakstītajam rēķinam.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Atbilstoši iesniegumam par paredzēto darbību VPVB pieņem lēmumu par nepieciešamību veikt ietekmes uz vidi novērtējumu.
  Ierosinātājs iesniedz rakstisku pieprasījumu par programmas izstrādāšanu VPVB ne agrāk kā pēc paziņojuma par sākotnējo apspriešanu publicēšanas atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumu Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 22.1. apakšpunktam.

  Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumu Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 30.punktam 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 29.punktā minētā pieprasījuma saņemšanas VPVB izstrādā programmu, kas ietver vides aizsardzības prasības un noteikumus, kā arī ietekmes novērtējuma turpmākai veikšanai nepieciešamo pētījumu un organizatorisko pasākumu kopumu, un iekļauj prasības ziņojuma izstrādei par ietekmes uz vidi novērtējumu.

  60 dienu laikā pēc darbības ierosinātāja ziņojuma par ietekmes uz vidi novērtējumu saņemšanas atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 6.prim panta (4)daļai VPVB izsniedz atzinumu par ziņojumu.

  Ja paredzētās darbības veikšanai saskaņā ar likumu "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" nepieciešams saņemt Eiropas Komisijas atzinumu, atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 6.prim panta (5)daļai VPVB atzinumu sniedz 45 dienu laikā pēc Eiropas Komisijas atzinuma saņemšanas.

Maksājumi

PozīcijaCena
Pieaicināto ekspertu sniegtais pakalpojums8.84 EUR