Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
44
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Izvērtēt plānošanas dokumentu īstenošanas radīto iespējamo ietekmi uz vidi un izstrādāt priekšlikumus, lai novērstu vai samazinātu iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra piemērojama plānošanas dokumentiem atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. pantam un 23.2 panta kritērijiem.

  Plānošanas dokumentu izstrādātājs pēc Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.punktā minētajām konsultācijām iesniedz VPVB iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši minēto noteikumu 6.punkta prasībām.

  Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 2.punktā minēto valsts un reģionālā līmeņa plānošanas dokumentu izstrādātājs iesniedz VPVB paziņojumu par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu, neiesniedzot iesniegumu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas VPVB pieņem lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vai nepiemērošanu un 7 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu VPVB tīmekļa vietnē, kā arī nosūta to VVD, izstrādātājam un vietējai pašvaldībai.

  Plānošanas dokumentu izstrādātājs iesniedz VPVB plānošanas dokumentu un izstrādāto vides pārskata projektu, kā arī sabiedriskās apspriešanas materiālus.
  30 dienu laikā no minēto dokumentu (materiālu) saņemšanas VPVB izsniedz atzinumu par vides pārskata projektu un 3 dienu laikā pēc atzinuma izsniegšanas ievieto to VPVB tīmekļa vietnē.

  Pēc Valsts plānošanas dokumenta izstrādātāja informatīvā ziņojuma iesniegšanas VPVB ievieto saņemto paziņojumu par valsts plānošanas dokumenta pieņemšanu savā interneta tīmekļa vietnē.

  Lai konstatētu plānošanas dokumenta īstenošanas tiešu vai netiešu ietekmi uz vidi, vides pārskatā iepriekš neparedzētu ietekmi uz vidi, kā arī, ja nepieciešams, izdarītu grozījumus plānošanas dokumentā, plānošanas dokumenta izstrādātājs sagatavo un iesniedz VPVB monitoringa ziņojumu atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” VIII daļai un VPVB atzinumā norādītajiem termiņiem.