21.09.2022.

Vides pārraudzības valsts biroja atbilde Polijas Republikas Vides aizsardzības ģenerāldirektorātam.

Polijas Republikas Vides aizsardzības ģenerāldirektorāts ar 2022. gada 18. augusta vēstuli Nr. DOOŚ-TSOOŚ.440.2.2022.MT.2 ir informējis Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu plānotā atkrastes vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) parka Baltica 1 OWF” būvniecībai Baltijas jūrā, Polijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

Saskaņā ar iesniegto informāciju, paredzētās darbības norisses vieta atrodas 81 kilometru attālumā no Polijas sauszemes robežas, blakus Zviedrijas ekskluzīvai ekonomiskai zonai un aptuveno 47 kilometru attālumā no Dānijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas. Atkrastes VES parkā Baltica 1 OWF” plānots uzstādīt līdz 104 VES ar parka kopējo ražošanas jaudu līdz 1560 MW. VES parka izvietošanai nepieciešamā platība – 128,53 km2.

Rakstiskus komentārus un viedokli par plānoto projektu un pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2022.gada 16. septembrim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai pasts@vpvb.gov.lv.