14.03.2023. Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūra ar  2023. gada 13.marta vēstuli Nr. NV-02363-23 (paziņojums)  ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu Simply Blue Group  plānotajam projektam – atkrastes vēja elektrostaciju parka  “Herkuless būvniecībai Baltijas jūrā, Zviedrijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, kas atrodas 22 km attālumā uz dienvidaustrumiem no salas Gotska Sandēne Gotska sandön salas. Atkrastes VES parkā Skidbladner plānots uzstādīt līdz 111 VES ar parka kopējo jaudu līdz 2,2 GW, šobrīd izskatot 2 alternatīvas (1. alternatīva paredz uzstādīt 82 VES, VES augstums līdz 325 m, saražotās enerģijas apjoms 8,6 TWh/gadā; 2. alternatīva paredz uzstādīt 111 VES, VES augstums līdz 325 m, saražotās enerģijas apjoms 11,7 TWh/gadā). VES parka izvietošanai nepieciešamā platība plānota 1423 km2. Saskaņā ar sniegto informāciju, atsevišķas VES parkā Skidbladner turbīnas tiks savienotas, izmantojot iekšējo kabeļu tīklu, kas pārvadīs saražoto enerģiju uz vienu vai vairākām jūras apakšstacijām, kur elektroenerģija tiks pārveidota augstspriegumā, pārvadīta krastā caur vienu vai vairākiem jūras kabeļiem, kas savienota ar Zviedrijas pārvades tīklu.

Rakstiskus komentārus un viedokli par Simply Blue Group plānoto projektu un ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2023.gada 17. aprīlim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai pasts@vpvb.gov.lv.