23.01.2024.

11.12.2023.

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) informē, ka ir saņēmis Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūras 2023. gada 5. decembra papildus paziņojumu (turpmāk – Papildus paziņojums) par ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – IVN) procedūru plānotai atkrastes vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) parka Skidbladner” būvniecībai Baltijas jūrā, Zviedrijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (turpmāk arī – Paredzētā darbība), ņemot vērā Paredzētās darbības ierosinātāja pieteiktās izmaiņas sākotnēji plānotajā VES skaitā un izvietojumā. Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūra ir lūgusi Paredzētās darbības IVN pārrobežu konsultācijās iesaistītās valstis, tostarp Latvijas Republiku sniegt komentārus par plānoto izmaiņu IVN tvērumu (angļu valodā scope).

Saskaņā ar iesniegto informāciju, sākotnēji Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūra 2023. gada 13. marta paziņojumā informēja, ka atkrastes VES parkā Skidbladner paredzēts uzstādīt līdz 111 VES (vienas VES ražošanas jauda apmēram 20 MW, parka kopējo ražošanas jaudu 2,2 GW). Savukārt atbilstoši Papildus paziņojumam, Paredzētās darbības ierosinātājs Simply Blue Group ir plānojis izvirzīt jaunus alternatīvus scenārijus, kas ietekmēs sākotnēji pieņemto VES skaitu un to izvietojumu parkā. Ņemot vērā to, ka atšķirībā no sākotnēji plānotā, šobrīd vienas VES ražošanas jauda plānota no 15 līdz 25 MW, VES parkā “Skidbladner” paredzēts izvietot maksimāli līdz 143 VES (ja vienas VES jauda ir 15 MW). Izmaiņas neskar pārējos projekta parametrus, tostarp VES parka novietojumu, VES augstumu, parka kopējo ražošanas jaudu.

Rakstiskus komentārus un viedokli par plānotajām izmaiņām projektā un ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2024.gada 18. janvārim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai pasts@vpvb.gov.lv.

 

28.04.2023.

, ar kuru informējam Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūru, ka Latvijas Republika nepiedalīsies paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk - IVN) pārrobežu konsultācijās kā ietekmētā valsts, taču lūdzām informēt par IVN rezultātiem.

 

14.03.2023. Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūra ar  2023. gada 13.marta vēstuli Nr. NV-02363-23 (paziņojums)  ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu Simply Blue Group  plānotajam projektam – atkrastes vēja elektrostaciju parka  “Herkuless būvniecībai Baltijas jūrā, Zviedrijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, kas atrodas 22 km attālumā uz dienvidaustrumiem no salas Gotska Sandēne Gotska sandön salas. Atkrastes VES parkā Skidbladner plānots uzstādīt līdz 111 VES ar parka kopējo jaudu līdz 2,2 GW, šobrīd izskatot 2 alternatīvas (1. alternatīva paredz uzstādīt 82 VES, VES augstums līdz 325 m, saražotās enerģijas apjoms 8,6 TWh/gadā; 2. alternatīva paredz uzstādīt 111 VES, VES augstums līdz 325 m, saražotās enerģijas apjoms 11,7 TWh/gadā). VES parka izvietošanai nepieciešamā platība plānota 1423 km2. Saskaņā ar sniegto informāciju, atsevišķas VES parkā Skidbladner turbīnas tiks savienotas, izmantojot iekšējo kabeļu tīklu, kas pārvadīs saražoto enerģiju uz vienu vai vairākām jūras apakšstacijām, kur elektroenerģija tiks pārveidota augstspriegumā, pārvadīta krastā caur vienu vai vairākiem jūras kabeļiem, kas savienota ar Zviedrijas pārvades tīklu.

Rakstiskus komentārus un viedokli par Simply Blue Group plānoto projektu un ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2023.gada 17. aprīlim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai pasts@vpvb.gov.lv.