09.06.2023.

15.05.2023.

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) informē, ka ir saņēmis Igaunijas Republikas Vides ministrijas ar  2023. gada 12. maija paziņojumu par uzsākto ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru VALICECAR OÜ paredzētajai darbībai, ar kuru plānota derīgo izrakteņu ieguve smilts atradnē Massiaru III (zemes vienību kopējā platība 24, 49 ha) Häädemeeste  pagastā Pērnavas rajonā. Paredzētās darbības norises vieta tuvākajā punktā atrodas apmēram 3,2 km attālumā no Latvijas – Igaunijas robežas.

Rakstiskus komentārus un viedokli par pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2023. gada 31. maijam Birojam (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, e – pasta adrese: pasts@vpvb.gov.lv, tālrunis 67321173).