14.12.2020.


22.10.2020. Paziņojums par priekšlikumu sniegšanas iespēju vēja elektrostaciju parka būvniecības projekta, kas paredzēts Rīgas jūras līcī, Igaunijas Republikas teritorijā, pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējumam

Atsaucoties uz Igaunijas Republikas Vides ministrijas 2020. gada 14. oktobra paziņojumu Nr. 7-12/20/12-15, Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) informē, ka ir uzsākta vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) parka būvniecības projekta Rīgas jūras līcī, Igaunijas Republikas teritorijā, pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, kuras ietvaros arī Latvijas sabiedrība var sniegt priekšlikumus saistībā ar ietekmes aspektiem, ko Igaunijai būtu nepieciešams ņemt vērā, izvirzot nosacījumus ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai.

Paredzētā darbība ir AS “Eesti Energy” plānota VES parka (50 līdz 160 VES – atkarībā no izvēlēto VES tipa un jaudas) būvniecība Pērnavas apriņķim piegulošajā Rīgas jūras līča teritorijā, ~2,6 jūras jūdžu (~ 5 km) attālumā no Latvijas Republikas robežas. VES parka kopējā ražošanas jauda plānota līdz 1000 MW. Saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā paredzēts izbūvēt elektropārvades kabeļu līnijas no VES parka jūrā līdz Pērnavas apriņķa Hēdemēstes pagastam.

Ar dokumentiem pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma kontekstā var iepazīties:

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Birojā līdz 2020. gada 27. novembrimvpvb@vpvb.gov.lv vai pa pastu uz Biroja adresi Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045.


27.03.2020.


18.02.2020. Igaunijas Republikas Vides ministrija ar  2020. gada 7. februāra vēstuli No 7-12/200/12-2  ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu AS "Eesti Energy”  plānotajam projektam -vēja elektrostacijas  parkam Rīgas jūras līcī Pērnavas apriņķim piegulošajā teritorijā, ~2,6 jūras jūdžu (~ 5 km) attālumā no Latvijas Republikas robežas, plāno VES parka būvniecību, uzstādot no 50 līdz 160 VES atkarībā no izvēlēto VES tipa un jaudas. VES parka kopējo ražošanas jauda plānota līdz 1000 MW. Saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā paredzēts izbūvēt elektropārvades kabeļu līnijas no jūras VES parka līdz Pērnavas apriņķa Hēdemēstes pagastam.


Rakstiskus komentārus un  viedokli par AS "Eesti Energy” plānoto projektu  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2020.gada 20.martam Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 14.12.2020