22.09.2022.

Vides pārraudzības valsts birojs  atsaucoties uz Polijas Republikas Vides aizsardzības ģenerāldirektorāta 2022. gada 16. septembra vēstulē Nr. DOOŚ-TSOOŚ.440.8.2015.19 sniegto informāciju, informē, ka ir uzsākta Projekta pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojuma sabiedriskā apspriešana.

Saskaņā ar iesniegto dokumentāciju, ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros tiek izskatītas divas alternatīvas Projekta realizācijas vietai, t.i.,

  1. alternatīva – Lubiatovo (Lubiatowo) – Kopalino (Kopalino) atrodas Hočevo (Choczewo) pašvaldības teritorijā (aptuveni 250 km no Latvijas Republikas robežas).
  2. alternatīva – Žarnoveca (Żarnowiec) atrodas Gņevino (Gniewino) un Krokovas (Krokowa) pašvaldību teritorijā (aptuveni 245 km no Latvijas Republikas robežas).

Tā kā Polijas Republikas Vides aizsardzības ģenerāldirektorāts ir lūdzis noteikt astoņu nedēļu garu termiņu sabiedriskai apspriešanai, rakstiskus komentārus un viedokli par pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2022. gada 20. novembrim Birojam (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, e – pasta adrese: pasts@vpvb.gov.lv, tālrunis 67321173).

Projekta dokumentācijā ir pieejama arī:

https://gendyrochronysrodowiska-my.sharepoint.com/personal/teams8_gendyrochronysrodowiska_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fteams8%5Fgendyrochronysrodowiska%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FPPEA&ga=1

 

25.02.2022. Vides pārraudzības valsts birojs ir informējis Polijas Republikas Vides aizsardzības ģenerāldirektorātu, ka Latvijas Republika apstiprina dalību Polijas kodolelektrostacijas būvniecības pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā.

08.02.2022. Polijas vides aizsardzības ģenerāldirektorāts ar  2022. gada 8. februāra vēstuli Nr. 440.8.2015.JA17 ir informējis Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras turpināšanu paredzētajai darbībai - pirmās kodolelektrostacijas būvniecībai un ekspluatācijai Polijā ar jaudu līdz 3,750 MWe Choczewo vai Gniewino pašvaldību teritorijā un Krokowa Pomorskie Voivodeship.


28.01.2016. Polijas Republikas Vides aizsardzības ģenerāldirektorāts informējis Latvijas Republiku, ka atsakās no vienas piedāvātās kodolelektrostacijas būvniecības un ekspluatācijas realizācijas alternatīvās vietas - Choczewo. Vienlaikus Birojs informē, ka Latvijas Republika nav mainījusi nodomu piedalīties Polijas kodolelektrostacijas būvniecības pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā.


20.01.2016. Vides pārraudzības valsts birojs ir informējis Polijas Republikas Vides aizsardzības ģenerāldirektorātu, ka Latvijas Republika piedalīsies Polijas kodolelektrostacijas būvniecības pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā.


17.12.2015. Atsaucoties uz Polijas Republikas Vides aizsardzības ģenerāldirektorāta 2015.gada 2.decembra paziņojumu Nr.440.8.2015.JA.dts.4, Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka Polijā ir uzsākta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra paredzētajai kodolelektrostacijas būvniecībai un ekspluatācijai Choczewo, Gniewino vai Krokowas teritorijā ~250 km attālumā no Latvijas robežas.

Papildus informācija par paredzēto darbību pieejama šeit.

Latvijas Republikai ir jāsniedz atbilde par nodomu piedalīties pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā.


Aicinām rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus, tostarp viedokli par nepieciešamību piedalīties pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā iesniegt līdz 2016.gada 15.janvārim Vides pārraudzības valsts birojā:vpvb@vpvb.gov.lv vai Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV -1045.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 20.01.2016