10.11.2021. Somijas vides ministrija ir sniegusi informāciju Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai  par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Lovīsas atomelektrostacijas darbības pagarināšanu vai ekspluatācijas izbeigšanu. Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātiem pieejama Somijas Ekonomikas un nodarbinātības ministrijas tīmekļvietnē https://tem.fi/en/loviisa-eia-report angļu valodā.


02.11.2020.


25.09.2020. Somijas Vides ministrija ar  2020. gada 26. augusta vēstuli Nr. VN/19135/2020, atbilstoši 1991. gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” prasībām, sniegusi informāciju par SIA "Fortum Power and Heat Oy” paredzēto darbību – Loviisas atomelektrostacijas (AES), kura sastāv no diviem blokiem "Lovīsa 1" un "Lovīsa 2", ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu AES  ekspluatācijas laika pagarināšanai par 20 gadiem un tās nojaukšanai pēc attiecīgā termiņa beigām.  SIA "Fortum Power and Heat Oy” ir izstrādājusi ietekmes uz vidi novērtējuma programmu un nodevusi to sabiedriskai apspriešanai. Informācija par projektu un programma ietekmes uz vidi novērtējumam pieejama Somijas Ekonomikas un nodarbinātības ministrijas tīmekļa vietnē https://tem.fi/en/loviisa-1-and-2-eia-programme.


Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2020.gada 21.oktobrim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 02.11.2020