15.01.2021.


18.12.2020. Igaunijas Republikas  Vides ministrija   ar  2020. gada 8. decembra vēstule Nr. 7-12/200/5341-2, atbilstoši 1991. gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” prasībām, sniegusi informāciju par paredzēto darbību, kas plānota 15 km pierobežas zonā,  - Pedeli I un Pedeli II upes baseina padziļināšanu (bagarēšanas darbiem) Valgas pilsētā. Plānotais izņemamās grunts apjoms ~12 700 m3. 


Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2021.gada 11. janvārim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 15.01.2021