25.02.2021. Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka ir saņēmis Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūras 2021. gada 24. februāra paziņojumu par Vattenfall AB plānoto atkrastes vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) parku  "Kattegatt Syd" Baltijas jūrā, Zviedrijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.  Saskaņā ar 1991.gada 25.februāra Espo Konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” nosacījumiem Zviedrija ir uzsākusi konsultācijas ar Baltijas jūras reģiona valstīm, tai skaitā Latvijas Republiku, par to, vai valstis vēlas iesaistīties oficiālajā pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma konsultāciju procesā. Ietekmju novērtējumu paredzēts sākt saistībā ar Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās jūras dabas teritorijas (Natura 2000), kas ir arī putniem nozīmīga vieta, noteikšanu iespējamās ietekmes zonā (ietekmes uz vidi novērtējumu paredzēts papildināt ar ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējumu).


22.10.2020.


07.09.2020. Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka ir saņēmis Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūras 2020. gada 7. septembra un 2020. gada 23. septembra paziņojumus par plānotiem atkrastes vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) parkiem Baltijas jūrā, Zviedrijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.  Saskaņā ar 1991.gada 25.februāra Espo Konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” nosacījumiem Zviedrija ir uzsākusi konsultācijas ar Baltijas jūras reģiona valstīm, tai skaitā Latvijas Republiku, par to, vai valstis vēlas iesaistīties oficiālajā pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma konsultāciju procesā.

Saskaņā ar 2020. gada 7. septembra paziņojumu plānots atsākt ietekmes uz vidi novērtējumu, kas iepriekš tika veikts VES parkam Södra Midsjöbanken Zviedrijas dienvidu piekrastē. Ietekmju novērtējumu paredzēts atsākt saistībā ar Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās jūras dabas teritorijas (Natura 2000), kas ir arī putniem nozīmīga vieta, noteikšanu iespējamās ietekmes zonā (ietekmes uz vidi novērtējumu paredzēts papildināt ar ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējumu).

Saskaņā ar 2020. gada 23. septembra paziņojumu plānots uzsākt ietekmes uz vidi novērtējumu jauna atkrastes VES parka Galatea-Galene būvniecībai, kas plānots Kategatā, Zviedrijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Plānotais VES parks iecerēts kā divas VES būvniecības zonas – Galatea, kas atrastos ~ 17 km attālumā no Dānijai piederošas Anholta salas un Galene, kas atrastos ~ 30 km attālumā no minētās Dānijas salas.

Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2020.gada 20.oktobrim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.


15.10.2015. Zviedrijas Vides aizsardzības Aģentūra ir informējusi Latvijas Republiku par plānotajām izmaiņām Zviedrijas jūras vēja elektrostaciju parka Södra Midsjöbanken ietekmes uz vidi novērtējuma projektā. Paredzēts izskatīt papildus alternatīvas energosistēmas pieslēgumam un iekārtu jaudu palielinājumam. Informācija Latvijas Republikai ir pārsūtīta zināšanai un iespējamai komentāru sniegšanai līdz 2015.gada 11.decembrim.


Rakstiskus priekšlikumus vai komentārus var iesniegt līdz 2015.gada 1.decembrim Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV -1045 vai elektroniski vpvb@vpvb.gov.lv

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 25.02.2021