Vides pārraudzības valsts birojā (turpmāk – birojs) tiek veikta personas datu apstrāde. Lūdzam pirms personu datu iesniegšanas birojā izlasīt šo paziņojumu un piekrist (ja attiecināms) savu personas datu apstrādei birojā.

Personas datu apstrāde (Privātuma politika) Vides pārraudzības valsts birojā

I Vispārīgie noteikumi

 1. Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – Birojs) darbības mērķis ir novērst vai samazināt fizisko vai juridisko personu darbības nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, rūpniecisko avāriju risku un vides piesārņojumu, veicināt tiesiskumu un nodrošināt sabiedrībai nozīmīgu interešu līdzsvarošanu vides aizsardzības jomā. Līdz ar to Birojs ciena Jūsu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – Privātuma politika). Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, kādam nolūkam Birojs iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.
 2. Apstrādājot personas datus Birojs ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.
 3. Biroja Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā Birojs un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: Biroja tīmekļvietnē, papīra vai elektroniskā formātā vai telefoniski.
 4. Biroja sīkdatņu politika ir pieejama Biroja tīmekļvietnes sadaļas “Noderīgi” apakšsadaļas “Privātuma politika” www.vpvb.gov.lv.

II Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

 1. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Birojs,  Reģ. Nr. 90000628077Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67321173, oficiālā Biroja elektroniskā pasta adrese: pasts@vpvb.gov.lv; tīmekļvietnes adrese: www.vpvb.gov.lv.
 2. Saziņa ar Biroja personas datu aizsardzības speciālistu tiek nodrošināta, rakstot uz e-pasta adresi : DAS@varam.gov.lv ar atzīmi Biroja DAS

III Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati un datu veidi

 1. Birojs apstrādā šādus personas datus šādiem nolūkiem:
  1. Vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas dati, vecumu, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese), darba pieredze, izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus), valodu prasme, pašreizējo nodarbinātību, amatiem, profesionālo darbību, interesēm un cita personu identificējoša informācija, kuru Jūs vēlaties sniegt Birojam - lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.
  2. Balss, informācija, kuru Jūs vēlaties sniegt Birojam, t.sk., vārds, uzvārds, situācijas izklāsts - telefonsarunu ieraksta veikšanas gadījumā kvalitātes kontroles nodrošināšanai un intervijas audioieraksta veikšana personāla atlases procesā  (tiešsaistes platformās) intervijas protokola sagatavošanai, sabiedrisko apspriešanu ieraksti atbilstošu lēmumu pieņemšanai.
  3. Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kā arī informācija, kuru Jūs pats/i esat sniedzis/usi un Birojam nepieciešamā informācija, lai izpildītu juridisku pienākumu - lai izpildītu uz Biroju attiecināmu juridisku pienākumu.
  4. Fotoattēli, video un balss ieraksti, kas uzņemti Birojā un sabiedriskos pasākumos ārpus Biroja.
  5. Vizuālais izskats drošības pasākumu nodrošināšanai Biroja ēku kompleksā videonovērošanas veikšanas laikā (pārzinis Valsts vides dienests).
  6. Biroja tīmekļvietnē tiek izmantoti sīkfaili, kas ļauj Birojam iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šī informācija tiek iegūta, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības, lai pārliecinātos, ka Jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu.

IV Apstrādes juridiskais pamatojums

 1. Biroja veiktās personas datu apstrādes juridiskie pamatojumi:
  1. Personas datu apstrādes nolūks - lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi:
   • Jūsu kā pretendenta personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz Biroju attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6.panta 1. punkta c) apakšpunkts; Valsts civildienesta likums un Darba likums);
   • saņemot Jūsu kā pretendenta pieteikumu, Birojam rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
  2. Personas datu apstrādes nolūks - intervijas audioieraksta veikšana (tiešsaistes platformās) personāla atlases procesā intervijas protokola sagatavošanai:
   • Biroja mērķis ir informēt Jūs un sabiedrību kopumā par tiesisku un normatīvajiem aktiem atbilstošu personas datu apstrādi.
   • Lai konsultāciju laikā sniegtā informācija būtu Jums un sabiedrībai sniegta precīzi, saprotamā valodā,  kā arī, lai mums neveidotos konflikta situācijas par Jums vai sabiedrībai sniegto informāciju, Birojs var ierakstīt telefonsarunas to analīzei un darbības uzlabošanai. Uzsākot ierakstu Jūs par to tiekat informēti (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
  3. Personas datu apstrādes nolūks - lai izpildītu uz Biroju attiecināmu juridisku pienākumu:
   • Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Birojs varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kuri tai deleģēti normatīvajos aktos (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts; Vides aizsardzības likumā, likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, likumā “Par piesārņojumu, likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un citos normatīvajos aktos par vides aizsardzību, rūpniecisko avāriju novēršanu un riska samazināšanu, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu (preparātu) izmantošanu, ūdens apsaimniekošanu, kā arī atkritumu un iepakojuma apsaimniekošanu noteiktās funkcijas un uzdevumus, Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumu Nr. 4 “Vides pārraudzības valsts biroja nolikums” 2. un 2.1 punktā noteikto uzdevumu izpildei, u.c.).
  4. Personas datu apstrādes nolūks – apmeklētāju pieņemšanas kvalitātes kontroles un Biroja darbības tiesiskuma nodrošināšanai:
   • Valsts pārvaldes iestādēm, t.sk. Birojam ir jābūt tiesiskai, efektīvai, atklātai un sabiedrībai pieejamai. Līdz ar to Birojs nodrošina pilnvērtīgu klātienes un neklātienes pakalpojumu pieejamību. Tāpat Biroja mērķis ir informēt Jūs un sabiedrību kopumā par tiesisku un normatīvajiem aktiem atbilstošu personas datu apstrādi.
   • Lai pieņemšanas laikā sniegtā informācija būtu Jums un sabiedrībai sniegta precīzi, saprotamā valodā, kā arī, lai mums neveidotos konflikta situācijas par Jums vai sabiedrībai sniegto informāciju, Birojs var pieņemšanu protokolēt. Pieņemšanā var tikt veikts audioieraksts, kas tiek pievienots protokolam (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

V Personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

 1. Birojs apstrādā personas datus, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par Biroja rīcībā esošo personu datu drošību. Birojā personas datus apstrādā nodarbinātie vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei.
 2. Birojs izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Birojs nodrošina pienācīgu šīs informācijas apstrādi, uzglabāšanu, datu integritāti ar atbilstošu drošības līmeni. Birojs nodrošina pienācīgu šīs informācijas apstrādi, uzglabāšanu, datu integritāti ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo Birojs izmanto samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām.
 3. Birojs nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

VI Personas datu saņēmēju kategorijas

 1. Biroja personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos skatos noteiktajā kārtībā, piemēram, trešajām pusēm, kas var būt sadarbības partneri, pilnvarotās personas atbilstoši normatīvajiem aktiem, noslēgtiem līgumiem, kā arī kontrolējošām un tiesībsargājošām iestādēm.
 2. Pirms datu nodošanas trešajām personām Birojs rūpīgi izvērtē, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamatojums.

VII Personas datu sniegšana ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm

 1. Birojs nenodod datus valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

VIII Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

 1. Jūsu personas datu aizsardzībai Birojs izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.
 2. Jūsu personas datu saņēmēji ir Birojs un tās pilnvarotās personas, Jūs pats/i, apstrādātāji, tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
 3. Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:
  1. Visa informācija, kas iegūta personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā vienu gadu par ierēdņa amata pretendentiem un ne ilgāk kā divus gadus par darbinieka amata pretendentiem, lai nodrošinātu Biroja tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Birojs saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.
  2. Telefonsarunu ierakstīšanas gadījumā ieraksti tiks glabāti septiņas dienas. Minētais laiks ir pietiekošs, lai Birojs varētu veikt konsultāciju/atbilžu sniegšanas analīzi. Gadījumā, ja rodas konfliktsituācija, telefonsarunu ieraksti tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams situācijas atrisināšanai.
  3. Visa informācija, lai izpildītu uz Biroju attiecināmu juridisku pienākumu, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešamas personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
  4. Protokoli un tiem pievienotie audioieraksti, ja tādi tika veikti, tiek glabāti 3 gadus, ievērojot dokumentu un arhīvu pārvaldes noteikumus.
 4. Personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti šādi kritēriji:
  1. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūs vai Birojs var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml.);
  2. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt.
 5. Pēc tam, kad 18. punktā minētie kritēriji nav piemērojami, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 6. Jums ir šādas tiesības:
  1. saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Biroja leģitīmajām interesēm). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Biroja pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs;
  2. iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus Birojā pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus) vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv, kā arī tos var atstāt Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, 1. stāva pastkastē;
  3.  lūgt Birojam labot personas datus, ja Jūs uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga. Tomēr Birojam var nebūt iespēja labot datus, kas sakrīt ar citu valsts institūciju pārziņā esošajām valsts informācijas sistēmām.
  4. jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personu datu apstrādei, ciktāl Birojs apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu. Šādā gadījumā Birojs pārtrauks apstrādāt Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs esat devis savu piekrišanu. Piekrišanu par sīkdatņu izmantošanu var atsaukt, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi Interneta pārlūkprogrammā. Citos gadījumos piekrišanu var atsaukt sadaļas “Jūsu tiesības” ievadā aprakstītajā veidā. Piekrišanas atsaukšana datu subjektam nedos tiesības apstrīdēt datu apstrādes likumīgumu, ko Birojs veicis līdz piekrišanas atsaukšanai.
  5. noteiktos apstākļos ir tiesības prasīt Birojam dzēst personas datus. Tomēr jāņem vērā, ka Birojs ir valsts pārvaldes institūcija, kas personu datus galvenokārt apstrādā, jo Birojam ir jāīsteno ar normatīvajiem aktiem noteiktas pārvaldes funkcijas. Kamēr datu apstrāde pamatojas uz normatīvajiem aktiem, datu dzēšana nav pieļaujama. Pēc tam, kad dati vairs nav nepieciešami pārvaldes funkciju īstenošanai, Birojs tos dzēš, arhivē vai padara nepieejamus/neidentificējamus kādā citā veidā.
  6. tiesības uz datu pārnesamību, t.sk. saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko datu subjekts ir sniedzis Birojam, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu.
  7. pieprasīt Birojam ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Tāpat arī Jums ir tiesības pieprasīt Birojam pārtraukt personas datu apstrādi, ko Birojs veic, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktu pārvaldes pienākumu vai Biroja leģitīmām interesēm, izņemot Biroja prasību celšanu tiesā. Jāņem vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, vai Jūs iebilstat pret datu apstrādi, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt Biroja pakalpojumus. Jāņem vērā, ka daudzas no Biroja funkcijām ir obligātas, un šādu funkciju izpildes gaitā datu apstrādi nevar ierobežot vai pārtraukt.
  8. saņemt savus personas datus, ko Jūs esat sniedzis/usi un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.
 7. Atbildi Jums Birojs nosūtīs pa pastu uz Jūsu deklarēto dzīvesvietas adresi, uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu, ja atbildi Jūs vēlaties saņemt elektroniski vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv.
 8. Birojs nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja gadījumā Jums ir pamatotas bažas par to, ka Birojs veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt par to sūdzību uzraudzības iestādei Datu valsts inspekcijai Elijas iela 17, Rīgā, LV-1050.

IX Noslēguma jautājums

 1. Birojs ir tiesīgs veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Biroja tīmekļvietnes sadaļas “Noderīgi” apakšsadaļas “Privātuma politika” .