Statuss:
Tiek veikts
Latvijas vides aizsardzības fornds

Vides pārraudzības valsts birojs īsteno projektu “Kompetenču laboratorija””, kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem.

Eiropas Savienības Vides vadības un audita sistēma (EMAS) ir brīvprātīgs instruments uzņēmumu/organizāciju ilgtspējīgai vadībai, integrējot vides aizsardzības jautājumus visās uzņēmuma darbības nozarēs un nodrošinot preventīvu ar vides aizsardzību saistītu problēmu risināšanu.

Vides pārraudzības valsts biroja loma EMAS ieviešanā noteikta EK Regulas Nr. 1221/2009 (25.11.2009.) 11.-17. pantā.

Projekta LVAF reģ. Nr. 1-08/33/2022

Projekta īstenošanas periods: 2022. gada maijs – augusts

Projekta kopējais budžets: 6 117 EUR

Projekta mērķis: sniegt ieguldījumu Vides pārraudzības valsts biroja darbinieku kapacitātes stiprināšanā, lai veicinātu izpratni par EMAS un tā attīstības iespējām, stiprināt jauno speciālistu zināšanas EMAS jomā, veidojot savstarpēju darbinieku efektīvākas sadarbības modeli un ciešāku sasaisti ar vienu no galvenajām Vides pārraudzības valsts biroja vērtībām - profesionāla un vienota komanda.

Plānotās aktivitātes:

  • Vides pārraudzības valsts biroja darbinieku apmācības projektu vadības jomā (bez priekšzināšanām un ar priekšzināšanām), kā arī stratēģiskās plānošanas jomā;
  • Vides pārraudzības valsts biroja darbinieku un Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja, un potenciālo vides verificētāju sadarbības (mācību) seminārs EMAS jomā;
  • Vides pārraudzības valsts biroja darbinieku un Igaunijas kompetento iestāžu EMAS jomā pieredzes apmaiņas seminārs.

Rezultāti, ieguvumi:

  • Vides pārraudzības valsts biroja darbinieku kvalifikācijas celšana un kapacitātes stiprināšana projektu vadības un stratēģiskās plānošanas jomā;
  • savstarpējās sadarbības veicināšana starp Vides pārraudzības valsts biroju un citu valsts iestāžu un potenciālo vides verificētāju darbiniekiem EMAS jomā;
  • starptautiskās sadarbības veicināšana un pieredzes apmaiņa ar citu ES dalībvalstu pieredzi EMAS ieviešanā un politikas (stratēģijas) izstrādē.