IVN Statuss
Pabeigts
IVN projekta ierosinātājs
Pabažu kūdra SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
05.11.2013

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: kūdras ieguve (ieguves platības palielināšana).

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Sējas novads, derīgo izrakteņu atradnes „Dzelves-Kroņa purvs (Veckalniņu iecirknis)” teritorija (nekustamais īpašums „Dzelves purvs”, zemes kadastra Nr.8092 003 0084).

 Paredzētās Darbības ietvaros plānots kopējo ieguves platību palielināt līdz 81,36ha. Kūdras ieguvi paredzēts veikt ar frēzkūdras un gabalkūdras ieguves paņēmienu, plānotais apjoms gadā – 5 000 t.

Atbilstoši lietas materiāliem ieguvi paredzēts veikt buferzonā starp kūdras izstrādes platībām un neskarto purva daļu Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas liegumu „Dzelves-Kroņa purvs” teritorijā.

Projekta ierosinātājs Pabažu kūdra SIA, Skultes iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 10.09.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 05.11.2013
Kontaktpersona VPVB Iveta Jēgere+371 67770818+371 26113492
Nosacījumi ietekmes uz vidi novērtējumam 04.12.2013
Atzinums par ziņojuma galīgo redakciju 04.07.2016
IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana

27.08.2014 Sējas novada kultūras namā

2016.gada 4.aprīlī  Birojā iesniegts pārstrādāts "Ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas liegumu „Dzelves – Kroņa purvs” novērtējums” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par papildinātā novērtējuma ziņojumu „Ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas liegumu „Dzelves – Kroņa.

2015.gada 23.janvārī Birojā iesniegta "Ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas liegumu „Dzelves – Kroņa purvs” novērtējums” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par izstrādāto novērtējuma ziņojumu „Ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas liegumu „Dzelves – Kroņa.

IVN ziņojumu sagatavotājs: SIA „Firma L4”.

Ar ziņojumu var iepazīties: SIA „Firma L4” interneta mājas lapā www.l4.lv.

Paziņojums par izstrādāto novērtējuma ziņojumu „Ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas liegumu „Dzelves – Kroņa purvs” novērtējums”