IVN Statuss
Pārtraukts
IVN projekta ierosinātājs
Latvijas valsts meži AS Meža infrastruktūras Kurzemes reģions
Lēmums par IVN nepieciešamību
17.07.2017

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: meliorācijas sistēmas „Akmeņdziru” pārbūve Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamajā īpašumā „Klāņu meži".

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ventspils novads, Tārgales pagasts, nekustamais īpašums „Klāņu meži” (kadastra Nr.9866 010 0093).

Īss paredzētās darbības raksturojums: Meliorācijas sistēmas „Akmeņdziru” pārbūve plānota Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamā īpašuma „Klāņu meži” ar kadastra Nr.9866 010 0093 zemes gabalos ar kadastra apzīmējumu 9866 008 0051; 9866 008 0050; 9866 009 0069, Ziemeļkurzemes reģiona Mētru meža iecirkņa 701.kvartālu apgabala 345.-351., 366.-368., 369.-371., 381.kv. Darbības vietas austrumu mala aptuveni 1 km garumā robežojas ar dabas liegumu „Klāņu purvs”, Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000).

Projekta ietvaros paredzētā nosusināmā platība ir 630 ha un pārbūvējamo grāvju garums ir aptuveni 23810m.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

  • Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 14.pants, 55.panta 1.punkts, 65.panta trešā daļa un 66.panta pirmā daļa; likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.1 panta pirmā daļa; likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43.panta ceturtā un piektā daļa; Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.300 Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)” 2.punkts; Atkritumu apsaimniekošanas likums.
Projekta ierosinātājs Latvijas valsts meži AS Meža infrastruktūras Kurzemes reģions, „Boju muzejs”, Bojas, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV – 345
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums 16.02.2017
Lēmums par IVN nepieciešamību 17.07.2017
Kontaktpersona VPVB Iveta Jēgere, +371 67770818+371 26113492
Nosacījumi ietekmes uz vidi novērtējumam 09.04.2018
IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana

09.01.2020 Tārgales pagasta pārvaldē

23.03.2021.  Pieprasīta papildinformācija.

05.02.2021. Birojā iesniegta  meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” Ventspils novadā, Tārgales pagastā pārbūves ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) - dabas liegumu "Klāņu purvs”– novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par ietekmes novērtējuma ziņojuma uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” Ventspils novadā, Tārgales pagastā pārbūvei.

Ziņojuma sagatavotājs: AS „Latvijas valsts meži”.

Paziņojums par ietekmes novērtējuma ziņojuma uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” Ventspils novadā, Tārgales pagastā pārbūvei sabiedrisko apspriešanu.

*Ietekmes uz Natura 2000 novērtējums pārtraukts ar AS "Latvijas valsts meži" 2022.gada 25.aprīļa vēstuli Nr.4.1-2_036k_101_22_311 "Par atteikšanos no paredzētās Akmeņdziru meža meliorācijas sistēmas pārbūves".